Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-47/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 marca 2004r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do przetargu za opłatę odstępnego za najem na okres 3 lat lokalu użytkowego o pow. 66 m2, położonego w Gryfinie przy ulicy Łużyckiej 3d, z przeznaczeniem na cele magazynowo-składowe.

    

ZARZĄDZENIE  Nr 0151-47/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 26 marca 2004r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do przetargu za opłatę odstępnego za najem na okres 3 lat lokalu użytkowego o pow. 66 m2, położonego w Gryfinie przy ulicy Łużyckiej 3d, z przeznaczeniem na cele magazynowo-składowe.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 Ustawy z dnia 08.03.1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591, ; z 2002r, Nr 23,poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214,poz. 1806/ , z 2003r Nr 80, poz. 717, art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000r, Nr 46, poz. 543; z 2001r, Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 i z 2003r Nr 1, poz. 15 /,Nr 80 poz. 717, Nr 80 poz. 720, Nr 80 poz. 721, oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26.04.2001r /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego  Nr 21, poz. 439 ze zmianami : Dz.Urz. z 2001r, Nr 39, poz. 928/,  zarządzam co  następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą w wysokości 500,00 zł do przetargu za opłatę odstępnego za najem w/w lokalu z przeznaczeniem na cele magazynowo-składowe.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Z-cy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat