Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-19/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie powołania Zespołu uzgodnień przejęcia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-19/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 17 lutego 2004 r.  


w sprawie powołania Zespołu uzgodnień przejęcia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Gryfinie. 

Na podstawie § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 26 kwietnia 2001 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego  z 2001 r. Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1 Powołuję Zespół uzgodnień przejęcia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Gryfinie w składzie:

 1. Eugeniusz Kuduk - Przewodniczący Zespołu
 2. Jadwiga Szulc - Zastępca Przewodniczącego Zespołu
 3. Jolanta Staruk - członek Zespołu
 4. Krystyna Klimek - członek Zespołu
 5. Czesława Subocz - członek Zespołu
 6. Bogdan Jacek Warda - członek Zespołu
 7. Lidia Karzyńska-Karpierz - członek Zespołu
 8. Dorota Sokołowska - członek Zespołu
 9. Elżbieta Młodawska - członek Zespołu
 10. Barbara Turkiewicz - członek Zespołu
 11. Anita Makowska-Wilk - protokolant

§ 2 Termin zakończenia prac Zespołu wyznaczam do dnia 15. marca 2004 r. 

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat