Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-125/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINOz dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 4 w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-125/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 sierpnia 2004r.


w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 4 w Gryfinie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz.1615; z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, z 2004r. Nr 99, poz. 1001) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuje się panią Krystynę Muszyńską na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 4 w Gryfinie na okres od 1 września 2004 r. do 31 sierpnia 2009 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrza Miasta i Gminy

Henryk Piłat

 

 

Uzasadnienie

W związku z kończącą się kadencją dyrektora Przedszkola Nr 4  w Gryfinie, pani Krystyna Muszyńska złożyła wniosek z prośbą  o przedłużenie funkcji dyrektora na następną kadencję. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142 
z późn. zmian.) oraz art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 z późn. zmian.) wyraził zgodę, którą pozytywnie zaopiniował Kurator Oświaty w Szczecinie.

Sporządziła:
Aneta Kuźma