Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-60/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 kwietnia 2004r. w sprawie oddania Gryfińskiemu Domowi Kultury w użyczenie gminnych świetlic wiejskich wraz z przynależnymi gruntami.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-60/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 9 kwietnia 2004r

w sprawie oddania Gryfińskiemu Domowi Kultury w użyczenie gminnych świetlic wiejskich wraz z przynależnymi gruntami

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r Nr 142,poz.1591; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558 ,Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271,Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80,poz.717 / i art. 710 Kodeksu Cywilnego - postanawiam 

§ 1. Oddać Gryfińskiemu Domowi Kultury nieodpłatnie w użyczenie na okres 3 lat niżej wymienione świetlice wiejskie stanowiące własność Gminy Gryfino wraz z przynależnymi gruntami, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej /placówki filialne / :

  1. Czepino - budynek przy ul.Gryfińskiej nr 46 oraz część działki nr 428/6
  2. Drzenin - lokal w budynku przy ul.1 Maja 3 oraz udział 33/100 części w działce  gruntu nr 22/27 , w częściach wspólnych i urządzeniach budynku,
  3. Krajnik - budynek nr 8 oraz działka nr 176/1,
  4. Krzypnica - lokal w budynku nr 14 oraz udział 1/2 części w działce gruntu nr 214  i w częściach wspólnych budynku,
  5. Mielenko Gryfińskie - budynek nr 36 oraz działka gruntu nr 28/9 ,
  6. Sobiemyśl - lokal w budynku nr 9B oraz działka gruntu nr 17/100,
  7. Steklno - pomieszczenie w budynku nr 10 oraz część działki nr 48/5,
  8. Daleszewo Gryfińskie - lokal w budynku przy ul.Gryfińskiej oraz część działki  nr 128,
  9. Sobieradz - budynek nr 9 oraz działki gruntu nr nr 263 i 264/4.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat