Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-18/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Omega.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-18/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 17 lutego 2004 r. 


w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż  samochodu osobowego marki Opel Omega.

Na podstawie § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego  z 2001 r. Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Omega - nr rej. ZGRA 002, rok prod. 1996.

§ 2. Tryb i zasady przeprowadzenia przetargu określa Regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Omega, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 0151-18/04
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 17. lutego 2004 r. 


REGULAMIN
przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż  samochodu osobowego marki Opel Omega


§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Omega - nr rej. ZGRA 002, rok prod. 1996. 

§ 2. Przetarg ustny nieograniczony ma na celu uzyskanie najwyższej ceny sprzedaży samochodu.

§ 3. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie na 14 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. Ponadto informacja  o przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym.

§ 4. Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać:

 1. oznaczenie sprzedającego,
 2. przedmiot przetargu,
 3. wysokość ceny wywoławczej,
 4. wysokość postąpienia,
 5. wysokość wadium i termin jego wpłacenia,
 6. termin i miejsce przetargu,
 7. informację o terminie i miejscu możliwości obejrzenia przedmiotu przetargu,
 8. wymagane dokumenty przez uczestników przetargu.

§ 5. Przetarg odbędzie się 8. marca 2004 r. o godz. 1000 w sali 34 (I pietro) Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16.

§ 6. Cenę wywoławczą ustala się w wysokości 27 420 zł (brutto). 

§ 7

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli spełnią wszystkie warunki zawarte w ogłoszeniu o przetargu oraz podpiszą oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.
 2. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są posiadać: dowód osobisty oraz dowód wpłaty wadium. Natomiast osoby reprezentujące osoby prawne - stosowne pełnomocnictwa, dowód wpłaty wadium, dowód osobisty, aktualny wypis z rejestru sądowego. W przypadku kopii wypisu kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 3. Jeżeli osoba stawająca do przetargu nie spełni wyżej wymienionych warunków - nie zostanie dopuszczona do przetargu. Osobie tej zostanie zwrócone wadium na ogólnych zasadach. 

§ 8

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2 000 zł.
 2. Wadium należy wpłacić gotówką lub przelewem z rachunku uczestnika przetargu na konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - PEKAO SA I O/Gryfino  11001409-1313-2101-111-2 lub w kasie urzędu (pok. 2) do dnia 05. marca 2004 r.  z zaznaczeniem "Opel Omega".
 3. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie wywoławczej, a także gdy licytant, który przetarg wygrał nie wpłaci wylicytowanej kwoty w zakreślonym przez sprzedającego terminie. 
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
 5. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie do dnia  11. marca 2004 r. 
 6. Przy zwrocie wadium zostanie potrącona kwota 15 zł tytułem kosztów manipulacyjnych.

§ 9

 1. Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane nabyciem samochodu mają możliwość obejrzenia przedmiotu przetargu, zapoznania się z jego dokumentacją oraz z Regulaminem przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Omega w godz. 1000-1200 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16 w dniach:
  * 23.02.2004 r. - 27.02.2004 r.
  * 01.03.2004 r. - 05.03.2004 r.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktu są:
  * Robert Klecha - pok. nr 16; tel. 416 37 80 wew. 216
  * Angelika Szulc - pok. nr 19; tel. 416 37 80 wew. 319.

§ 10. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa w składzie:

 1. Helena Pasztaleniec - przewodnicząca komisji
 2. Robert Klecha - członek komisji
 3. Angelika Szulc - członek komisji


§ 11

 1. Przewodniczący Komisji Przetargowej otwiera przetarg przekazując uczestnikom przetargu informacje zawarte w ogłoszeniu o przetargu oraz podaje do wiadomości imiona i nazwiska osób lub nazwy firm, które wpłaciły wadium w określonym terminie, złożyły oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i tym samym zostały dopuszczone do przetargu.
 2. Przewodniczący Komisji Przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienia nie zostaną podjęte.

§ 12

 1. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. W przypadku gdy wadium wpłaci tylko jedna osoba i tylko ona stawi się na przetargu, 
  a nie zaoferuje przynajmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej - wpłacone wadium ulega przepadkowi.

§ 12. Ustala się, że postąpienie wynosić będzie 250 zł.

§ 13. Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia samochodu pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

§ 14.Umowa zostanie zawarta w terminie do dnia 25. marca 2004 r.

§ 15

 1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu.
 2. Burmistrz może uznać skargę za niezasadną, nakazać powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg.
 3. Wniesienie skargi w terminie powoduje wstrzymanie dalszych czynności związanych ze sprzedażą.

§ 16. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

§ 17. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.