Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-71/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 236/1, położonej w obrębie 3 m. Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu.

ZARZĄDZENIE Nr  0151-71/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 20 kwietnia 2004r.


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 236/1, położonej w obrębie 3 m. Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 67 ust.1 i 3, art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, Dz.U. z 2001r. Nr 129, poz.1447, Dz. U. z 2002r. Nr 154, poz.1800, Dz. U. Nr 25, poz. 253, Dz. U. Nr 47, poz. 676, Nr 126, poz. 1070 i Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 130, poz. 1112, Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Dz.U. Nr 240, poz. 2058, oraz Dz. U. z 2003r. Nr 1, poz. 15 i Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124; z 2004r. Dz. U. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177) ustalam:

§ 1. Cenę sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 236/1 o powierzchni 170 m2, położonej w obrębie 3 m. Gryfino w wysokości 6.900,00 zł sprzedawanej w drodze bezprzetargowej   jej użytkownikowi wieczystemu - Annie Pasek.
Powyższa cena nieruchomości wynika z jej wartości w wysokości 11.900,00 zł, określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, na poczet której zaliczono kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości w wysokości 5.000,00 zł. 
Do ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. ( Dz.U. Nr 54, poz. 535), zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 22 %.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 0151-64/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dn.15.04.2004r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 236/1, położonej w obrębie 3 m. Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu.

 

Z upoważnienia
Burmistrza Miasta i Gminy  Gryfino
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
Eugeniusz Kuduk