Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-24/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 lutego 2004r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek nr 375/3, 375/4, 375/5, 375/6, 375/7, 375/8 i 375/9, położonych w obrębie Pniewo.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-24/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 23 lutego 2004r. 


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek nr 375/3, 375/4, 375/5, 375/6, 375/7, 375/8 i 375/9, położonych w obrębie Pniewo.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717/ oraz art.67 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r. Nr 46, poz.543; z 2001r. Nr 129 poz.1447, Nr 154 poz.1800; z 2002r Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130 poz.1112, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz.2058 i z 2003r.Nr 1 poz.15, Nr 80 poz.717,720 i 721/ oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami/ - ustalam: 

§ 1. Cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek, położonych w obrębie Pniewo, w następującej wysokości:

  • dz. nr 375/3 - 51.000,-zł 
  • dz. nr 375/4 - 49.000,-zł 
  • dz. nr 375/5 - 49.000,-zł 
  • dz. nr 375/6 - 48.500,-zł
  • dz. nr 375/7 - 48.500,-zł
  • dz. nr 375/8 - 48.500,-zł
  • dz. nr 375/9 - 49.000,-zł

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

inż. Henryk Piłat