Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-133/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Krasińskiego nr 89 - lokal nr 1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE  Nr 0151-133/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 25 sierpnia 2004 r.


w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Krasińskiego nr 89 - lokal nr 1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r Nr 142, poz.1591; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r Nr 1523, poz. 1271/ , art.67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami/ Dz.U. z 2000r Nr 46, poz.543: z 2001r Nr 129, poz.1447, Nr 154, poz.1800; z 2002r Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126,poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz.2058; z 2003r Nr 1, poz.15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124 i z 2004r Nr 6, poz. 39 i Nr 19, poz.177 / oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 ze zmianami : Dz.Urz. z 2001r Nr 39, poz.928 / - ustalam:

§ 1. Cenę sprzedaży gminnej nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ul. Krasińskiego nr 89 - lokal mieszkalny nr 1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców - Teresy i Bogdana małż. Smolicz w wysokości 110.000,93 zł /w tym : lokal mieszkalny- 108.348,93 zł , udział w nieruchomości gruntowej /dz.nr 21/63 / - 1.652,00 zł /. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

Uzasadnienie 

Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Krasińskiego nr 89 w Gryfinie ustalona została w oparciu o operat szacunkowy nieruchomości lokalowej z dnia 21 czerwca 2004 r. sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego - Marię Zegarek.

Operat określał wartość rynkową lokalu na kwotę 106.547,00 zł oraz wartość udziału w nieruchomości gruntowej / dz.nr 21/63 / na kwotę 1.652,00 zł.

Cena powyższa została zwiększona o kwotę 1.801,93 zł, stanowiącą wartość środków funduszu remontowego, przypisanego do przedmiotowego lokalu na dzień  31 sierpnia 2004 roku.