Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-6/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 stycznia 2004 roku. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-6/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 12 stycznia 2004 roku.


w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

Na podstawie § 7 ust. 1 Uchwały Nr XII/184/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dn. 25 września 2003 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino, zarządza się:

§ 1. Wysokość opłaty stałej za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino wynosi od 1 lutego 2004 roku 99,00 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych do czasu zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2004 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat