Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-115/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 lipca 2004r. w sprawie: zatwierdzenia "Regulaminu świadczenia usług komunalnych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-115/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 12 lipca 2004r


w sprawie: zatwierdzenia "Regulaminu świadczenia usług komunalnych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 121 poz. 770, z 1998r. Nr 106 poz. 668, z 2002r. Nr 113 poz. 984, z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 199 poz. 1937) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam Regulamin świadczenia usług komunalnych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, obowiązujący na terenie gminy Gryfino, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 sierpnia 2004r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Prezesowi Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG KOMUNALNYCH
PRZEZ
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
SP. Z O.O. W GRYFINIE

 

 

REGULAMIN

Świadczenia usług komunalnych w zakresie:

 • utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,
 • usuwania śniegu, lodu, błota z chodników i jezdni ulicznych oraz likwidacji ich śliskości,
 • wywozu i utylizacji stałych odpadów komunalnych,
 • wywozu i utylizacji nieczystości płynnych,
 • wywozu odpadów komunalnych wielkogabarytowych,
 • wywozu odpadów z działalności gospodarczej,
 • utrzymanie terenów zielonych i zadrzewień oraz wycinanie drzew i krzewów,
 • usług pogrzebowych i utrzymania cmentarzy komunalnych.

przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o.


SPIS TREŚCI

WSTĘP

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. ZASADY ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW ZLECENIODAWCAMI
 3. ZASADY ROZLICZANIA NALEŻNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI KOMUNALNE
 4. RODZAJE USŁUG KOMUNALNYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNYM REALIZOWANYCH PRZEZ PUK GRYFINO
 5. WARUNKI WSTRZYMANIA USŁUGI LUB ICH OGRANICZENIA
 6. PRAWA ZLECENIODAWCY (ODBIORCY USŁUG)
 7. OBOWIĄZKI ZLECENIODAWCY (ODBIORCY USŁUGI)
 8. PRAWA ZLECENIOBIORCY (WYKONAWCY USŁUGI)
 9. OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY (WYKONAWCY USŁUGI)
 10. SKARGI I WNIOSKI
 11. OGRANICZENIA I PRZERWY W ŚWIADCZENIU USŁUG KOMUNALNYCH
 12. OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWEGO
 13. TERMIN WPROWADZENIA REGULAMINU

WSTĘP

 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta i Gminy Gryfino, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 00000133946 w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Spółka może używać Skróconej nazwy firmy PUK w Sp. z o.o. w Gryfinie
 3. Siedzibą spółki jest miasto Gryfino. Założycielem Spółki jest Gmina Gryfino, w imieniu której działa Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.
 4. Spółka prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej.
 5. Władzami Spółki są:
  1. Zgromadzenie wspólników,
  2. Rada Nadzorcza,
  3. Zarząd Spółki,
 6. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  • eksploatacja ujęć wody, sieci wodociągowej i zaopatrzenia ludności w wodę pitną,
  • eksploatacja urządzeń kanalizacyjnych, sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków oraz eksploatacja innych urządzeń infrastruktury komunalnej,
  • utrzymywanie czystości w mieście i na terenach wiejskich, w tym odbiór nieczystości płynnych i odpadów stałych komunalnych
  • prowadzenie pogotowia technicznego o specjalizacji w zakresie urządzeń wytwórczych, pomiarowych i przesyłowych,
  • eksploatacja i zapewnienie funkcjonowania składowisk odpadów stałych zgodnie z przepisami sanitarnymi i o ochronie środowiska,
  • opiniowanie techniczne i eksploatacyjne urządzeń wytwórczych, pomiarowych i przesyłowych,
  • wydawanie ogólnych warunków technicznych dla przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
  • usługi transportowo-sprzętowe i remontowo-budowlane,
  • zastępstwo inwestorskie i koordynacja inwestycji budowlanych wraz z projektowaniem,
  • świadczenie usług w zakresie pochówków i cmentarnictwa oraz eksploatacji miejsc pamięci narodowej,
  • techniczno-organizacyjne i usługowe prowadzenie kontraktów zagranicznych i na zlecenie podmiotów trzecich,
  • usługi w zakresie szkolenia zawodowego kadry technicznej,
  • wykonawstwo obiektów budowlanych i infrastruktury komunalnej,
  • wytwarzanie, naprawy i legalizacja urządzeń pomiarowych,
  • wykonawstwo i eksploatacja terenów zieleni miejskiej, ogrodnictwa, małej architektury, szaletów,
  • handel materiałami budowlano-montażowymi, urządzeniami pomiarowymi i artykułami przemysłowo-spożywczymi,
  • dystrybucja materiałów paliwowo-energetycznych,
  • eksploatacja, obrót, wynajem lokali i nieruchomości.
 7. Usługi komunalne określone w niniejszym regulaminie są realizowane przez Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Oczyszczania oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Podstawa prawna:

 1. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 z 1997 r., poz. 43 z późniejszymi zmianami) ustala się zasady korzystania z usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o.
 2. Ustawa z dnia 31.01.1959 r. O cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. Nr 23 z 2000 r., poz., 295 z późniejszymi zmianami).
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20.10.1972 w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenie ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych (Dz. U. Nr 47, poz. 299 z 1972 r. z późniejszymi zmianami).
 4. Uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie:
  • w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości na terenie miasta i gminy Gryfino- Uchwała nr XXXIII /350/97 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 czerwca 1997 roku.
  • w sprawie stawek opłat za usługi usuwania i unieszkodliwienia odpadów komunalnych oraz ustalenia zasad rozliczenia tych usług
  • Uchwała nr XXXIV /366/97 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 czerwca 1997 roku.
 5. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1. Zleceniodawca (odbiorca usługi) - każdy kto zaleca podmiot na rzecz którego wykonana jest usługa na podstawie zlecenia lub umowy,
  2. Zleceniobiorca (wykonawca usługi) - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o. Wykonujące usługę dla zleceniodawcy: indywidualnego, podmiotu prawnego, gospodarczego i instytucji.

II. ZASADY ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW ZE ZLECENIODAWCAMI

 1. Umowy ze zleceniodawcami o świadczenie usługi komunalnej mogą być zawierane w każdym czasie, na warunkach obowiązujących u zleceniobiorcy.
 2. Podpisanie umowy ze zleceniodawcą następuje po złożeniu pisemnego wniosku na drukach obowiązujących u zleceniobiorcy, nadesłanego faxu lub złożonego podania oraz spełnieniu przez zleceniodawcę wymogów technicznych i prawnych, określonych przez zleceniobiorcę.
 3. Umowy zawierane są na czas określony i nieokreślony z możliwością wypowiedzenia ich przez zleceniodawcę lub zleceniobiorcę z zachowaniem okresu określonego w umowie. Szczegółowe warunki wykonania usługi określa umowa ze zleceniodawcą.
 4. Rozpoczęcie wykonania usługi następuje po zawarciu umowy między zleceniodawcą i zleceniobiorcą lub przyjęciu zlecenia.
 5. Rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej:
  1. w przypadku rezygnacji z wykonania usługi z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
  2. w przypadku zmiany właściciela, za wypowiedzeniem lub porozumieniem stron,
  3. w przypadku nie uregulowania należności za wykonanie usługi komunalnej w okresie przekraczającym 30 dni od upływu wyznaczonego terminu płatności - w trybie natychmiastowym.
   W przypadku rozwiązaniu umowy dokonuje się demontażu pojemników na stałe odpady komunalne, Szczegółowe warunki oraz formy rozwiązania umowy ustalają strony w umowie.
 6. W przypadku zmiany zleceniodawcy:
  1. poprzedni zleceniodawca, a w razie jego śmierci spadkobiercy, bądź inne uprawnione osoby zobowiązane są do:
   • powiadomienia zleceniobiorcy o zmianie zleceniodawcy w ciągu 7 dni od daty zmiany,
   • uregulowania wszelkich ewentualnych kwot należnych zleceniobiorcy, wynikających z zawartej umowy.

III. ZASADY ROZLICZANIA NALEŻNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI KOMUNALNE

 1. Należności za świadczone usługi określone w umowie i fakturach powinny być regulowane w terminach określonych w umowie lub fakturach na konto bankowe lub w kasie zleceniobiorcy.
 2. Ceny i opłaty za świadczone usługi komunalne o charakterze publicznym na terenie Miasta i Gminy Gryfino są zatwierdzane uchwałami Rady Miejskiej w Gryfinie.

IV. RODZAJE USŁUG KOMUNALNYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNYM REALIZOWANYCH PRZEZ PUK GRYFINO

Rodzaje usług komunalnych o charakterze publicznym realizowanych przez PUK Sp. z o.o. w Gryfinie zostały podane we wstępie niniejszego regulaminu. Zasady dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gryfino określa regulamin zatwierdzony Uchwałą Nr II/34/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2002 r. Pozostałe usługi komunalne o charakterze publicznym świadczone przez naszą Spółkę obejmują:

 1. utrzymanie czystości i porządku,
 2. usuwanie śniegu, lodu, błota z chodników i jezdni ulicznych oraz likwidację ich śliskości,
 3. odbiór, transport, unieszkodliwianie stałych odpadów komunalnych,
 4. opróżnianie zbiorników bezodpływowych, transport i unieszkodliwianie nieczystości płynnych,
 5. odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych wielkogabarytowych,
 6. utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień oraz usuwanie drzew i krzewów,
 7. usługi pogrzebowe i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Gminie Gryfino oraz świadczenie usług na wniosek zleceniodawców na terenie innych cmentarzy.

Ad. 1 i 2 Usługi w zakresie utrzymania czystości, porządku, usuwania śniegu, lodu i błota oraz likwidacji śliskości nawierzchni na chodnikach i jezdniach na terenie Gminy Gryfino, wykonywane są przy pomocy specjalistycznego sprzętu lub ręcznie wszystkim Zleceniodawcom, którzy zlecili ten rodzaj usługi. Usługi te wykonywane są po zawarciu umowy ze zleceniodawcą na zasadach i warunkach określonych w rozdziale II niniejszego regulaminu. Ceny jednostkowe na w/w usługi ustalone są na podstawie kalkulacji występujących w Spółce kosztów.

Ad. 3 Usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia stałych odpadów komunalnych na terenie Gminy Gryfino świadczone są wszystkim chętnym Zleceniodawcom, którzy zawarli z umowę na świadczenie tej usługi. Zakres tej usługi obejmuje:

 • dostawę i eksploatację pojemników (poj. 110, 120, 240, 1100 l, 7,5 m3, 10 m3),
 • odbiór odpadów stałych i transport na składowisko samochodami specjalistycznymi,
 • unieszkodliwienie odpadów stałych komunalnych na w/w składowisku,
 • mycie i dezynfekcja pojemników - okresowo (dot. kontenerów 7,5 m3 oraz 10 m3)

Ceny jednostkowe na w/w usługi:

 1. w przypadku górnych stawek opłat ustalane są uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie,
 2. w przypadku braku uchwalonych górnych stawek opłat przez Radę Miejską ustalane są przez Zarząd Spółki,
 3. dla gospodarstw domowych zatwierdzane są Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie,

Szczegółowe obowiązki stron są określone w umowie.
Z usługą powyższą związane są koszty eksploatacji gminnego składowiska stałych odpadów komunalnych w Gryfinie. Na składowisko przyjmowane są odpady komunalne oraz inne niż niebezpieczne, określone w decyzji Starostwa Powiatowego zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska do składowania, bądź gospodarczego wykorzystania.
Odpady opakowaniowe zbierane są selektywnie i przeznaczone są do recyklingu; inne odpady ujęte w instrukcji do tymczasowego magazynowania przekazywane są do unieszkodliwienia w sposób inny niż składowanie.

Ad. 4 Usługi w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych, transportu i zrzutu nieczystości płynnych z terenu Miasta i Gminy Gryfino do stacji zlewnych oczyszczalni wykonujemy samochodami asenizacyjnym wszystkim zleceniodawcom, którzy zlecili nam tę usługę. Usługi te wykonujemy po zawarciu umowy lub na zgłoszenie telefoniczne na zasadach i warunkach określonych w rozdziale II niniejszego regulaminu. Ceny jednostkowe na w/w usługę zatwierdzone są Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie. Zrzut nieczystości ciekłych odbywa się w wyznaczonych stacjach zlewowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Gryfinio. Warunki zrzutu nieczystości ciekłych dowożonych, ich jakość i unieszkodliwienie na oczyszczalni ścieków z terenu Miasta i Gminy Gryfino, określa regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na oczyszczalnię ścieków w Gryfinie przyjmowane są i oczyszczane w niej również nieczystości płynne od podmiotów gospodarczych posiadających aktualną decyzję wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na prowadzenie tej działalności gospodarczej.

Ad. 5 Usługi komunalne związane z odbiorem, transportem, unieszkodliwianiem na składowisku gminnym odpadów komunalnych wielkogabarytowych, tj. mebli, czy sprzętu domowego, wykonujemy odpłatnie dla wszystkich Zleceniodawców, dla których świadczymy usługi w zakresie odbioru stałych odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Gryfino.

Ad. 6 PUK w Gryfinie Sp. z o.o świadczy również usługi komunalne związane z odbiorem i unieszkodliwieniem odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, a dopuszczonych do składowania decyzją Starostwa Powiatowego w Gryfinie z dnia 31.12.2002 r. Rodzaj odpadów dopuszczonych do składowania na w/w składowisku został również podany w instrukcji eksploatacji składowiska. Usługi powyższe wykonujemy po zawarciu umowy ze Zleceniodawcą na zasadach i warunkach określonych w rozdziale II niniejszego regulaminu.

Ad. 7 Usługi komunalne dotyczące utrzymania terenów zielonych, zadrzewień, usuwania drzew wykonujemy wszystkim Zleceniodawcom, którzy podpiszą z nami umowę, lub zlecą nam taką uwagę na zasadach podanych w rozdziale II niniejszego regulaminu. PUK Gryfino jest dobrze przygotowany do realizacji tych usług. Dysponuje niezbędnym sprzętem, specjalistycznymi samochodami i wykwalifikowaną kadrą. Ceny jednostkowe na w/w usługi ustalone są na podstawie kalkulacji występujących kosztów w Spółce, zatwierdzone przez Zarząd Spółki.

Ad. 8 Usługi cmentarne i pogrzebowe świadczymy na 5 cmentarzach komunalnych na terenie Miasta i Gminy Gryfino.

 1. Cmentarz komunalny w Gryfinie wraz z cmentarzem wojennym dz. Nr 166 pow. 71 338 m2 w tym obiekty budowlane:
  1. kaplica 92,5 m2
  2. dom pogrzebowy 142,2 m2
  3. garaż murowany 29,5 m2
  4. barak drewniany 61,5 m2
 2. Cmentarz komunalny w Chwarstnicy dz. Nr 255 5300 m2
 3. Cmentarz komunalny w Krzypnicy dz. Nr 94/1 2000 m2
 4. Cmentarz komunalny w Wełtyniu dz. Nr 401 7200 m2
 5. Cmentarz komunalny w Żabnicy dz. Nr 54 8800 m2

Przedsiębiorstwo świadczy również usługi pogrzebowe na innych cmentarzach nie administrowanych przez PUK na zlecenia zleceniodawców.

 1. Zakres administracyjny:
  • przydzielenie miejsc do pochówku osób zmarłych na polach pogrzebowych wg planu zagospodarowania cmentarza z podziałem na groby pojedyncze, rodzinne, dla osób, na urny, groby ziemne lub murowane;
  • prowadzenie ewidencji kwater grzebalnych i poszczególnych miejsc na tych kwaterach-w
  • prowadzenie ewidencji zmarłych;
  • prowadzenie opłat za dzierżawę terenu pod grób na okres 20 lat i okresy następne
  • naliczanie opłat za korzystanie z usług cmentarnych, domu pogrzebowego i kaplicy na cmentarzu w Gryfinie;
  • naliczanie opłat za usługi pogrzebowe;
 2. zakres pogrzebowy
  • kopanie grobów i pochowanie zwłok lub urn z prochami;
  • ekshumacja zwłok;
  • przechowywanie zwłok w chłodni;
  • wystawienie zwłok w kaplicy cmentarnej;
  • asysta pogrzebów;

Ceny jednostkowe za w/w usługi są ustalane Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie.

V. WARUNKI WSTRZYMANIA USŁUGI LUB ICH OGRANICZENIA

Zleceniobiorca może wstrzymać, przerwać lub ograniczyć wykonywanie zleconej usługi na pisemny wniosek zleceniodawcy pod warunkiem pokrycia poniesionych już kosztów przez Zleceniodawcę.

VI. PRAWA ZLECENIODAWCY (ODBIORCY USŁUG)

Odbiorcy usług zwani zleceniodawcami, mają prawo:

 1. Ubiegać się o zawarcie z Nimi umowy na wykonanie usługi zleconej PUK Gryfino, jeżeli nie występują przeszkody techniczne, ekonomiczne i prawne.
 2. Domagać się wykonania usługi na warunkach określonych w zleceniu lub umowie.
 3. Żądać od wykonawcy usługi rzetelnego i terminowego wykonania zleconej usługi.
 4. Zgłaszać reklamacje dotyczące jakości usługi oraz wysokości naliczonych opłat.
 5. Do zapoznania się z regulaminem świadczonych usług komunalnych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie

VII. OBOWIĄZKI ZLECENIODAWCY (ODBIORCY USŁUGI)

Odbiorcy usług zwani zleceniodawcami, mają obowiązek:

 1. Potwierdzenia wykonanej usługi po jej wykonaniu i uregulowania należności Zleceniobiorcy tj. PUK Gryfino zgodnie z warunkami określonymi w zleceniu lub umowie (termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni od wpłynięcia faktury VAT).
 2. Przestrzegać zasad i warunków określonych w zleceniu lub umowie.

VIII. PRAWA ZLECENIOBIORCY (WYKONAWCY USŁUGI)

Zleceniobiorca ma prawo:

 1. Wykonać usługę siłami i środkami własnymi lub obcymi w razie takiej potrzeby.
 2. Odmówić wykonania usługi w przypadku:
  • braku wiarygodności i uprawnień zleceniodawcy do zlecania usług komunalnych,
  • braku wymaganych dokumentów uprawniających zleceniobiorcę do przyjęcia zlecenia lub podpisania umowy, np. decyzji na wycinkę drzew, zgody na zajęcie pasa drogowego, wykopania grobu lub pochówku zwłok przed upływem 24 godzin od chwili zgonu (z wyjątkiem osób zakażonych) przy braku karty zgonu podpisanej przez uprawnionego lekarza.

IX. OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY (WYKONAWCY USŁUGI)

Zleceniobiorca ma obowiązek:

 1. Zawrzeć umowę na świadczenie usługi komunalnej zgłoszonej przez osoby fizyczne, prawne, instytucje z terenu Gminy Gryfino, jeżeli nie występują przeszkody techniczne, ekonomiczne lub prawne.
 2. Zapewnić odbiorcy rzetelne wykonanie usługi bez reklamacji.
 3. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w wykonaniu usługi Zleceniobiorca usunie wadę na własny koszt bez zbędnej zwłoki.

X. SKARGI I WNIOSKI

 1. Skargi i wnioski może składać każdy Odbiorca usług komunalnych w interesie własnym, a także w interesie społecznym. Skargi i wnioski należy składać w siedzibie Zarządu Spółki w Gryfinie.
 2. O tym czy pismo jest skargą albo wnioskiem decyduje treść pisma a nie jego forma zewnętrzna.
 3. Skargi i wnioski powinny być rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania.
 4. Skargi rozpatrywane są przez pracowników Zleceniobiorcy odpowiedzialnych za ich rozpoznanie i załatwianie.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, do praw i obowiązków Odbiorcy i Dostawcy, mają zastosowanie przepisy:
  5.1. Ustawa o gospodarce komunalnej z 20.12.1996 r. (Dz. U. Nr 9 z późniejszymi zmianami)
  5.2. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 z 1964 r. z późniejszymi zmianami.)

XI. OGRANICZENIA I PRZERWY W ŚWIADCZENIU USŁUG KOMUNALNYCH

Wykonawca (zleceniobiorca) PUK Gryfino Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo ograniczenia lub przerwy w świadczeniu usług komunalnych w następujących przypadkach:

 1. Wystąpienie klęsk żywiołowych w tzw. stanie wyższej konieczności.
 2. Awarii środków sprzętowych i transportowych, których naprawa w krótkim czasie nie będzie możliwa.
 3. Na żądanie zleceniodawcy (odbiorcy) usługi po spełnieniu warunków zawartych w rozdziale V niniejszego regulaminu.

XII. OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWEGO

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do bezpłatnego udostępnienia niniejszego regulaminu odbiorcom jego usług w chwili zawarcia umowy.

XIII. TERMIN WPROWADZENIA REGULAMINU

Regulamin obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2003 r.