Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-25/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy pn. kultura fizyczna, które przeznaczone są do realizacji w drodze zlecenia w 2004 roku.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-25/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 23 lutego 2004 r. 


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy pn. kultura fizyczna, które przeznaczone są 
do realizacji w drodze zlecenia w 2004 roku.

Na podstawie § 5 ust. 3 Uchwały Nr III/46/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r.  zarządza się co następuje:

§ 1. Ogłasza się poniższy wykaz podmiotów, których oferty złożone na realizację zadań z zakresu zadań własnych gminy pn. kultura fizyczna przeznaczone zostały do realizacji w drodze zlecenia w 2004 roku:

 1. Na realizację zadania Nr KFD/2004/01 pn. organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie lekkoatletyki  - oferta MKS Hermes z przeznaczoną kwotą 45.000 zł
 2. Na realizację zadania Nr KFD/2004/02 pn. organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie piłki nożnej - oferta UKS Energetyk Junior z przeznaczoną kwotą 40.000 zł
 3. Na realizację zadania Nr KFD/2004/03 pn. organizacja współzawodnictwa sportowego juniorów w zakresie piłki nożnej 
  - oferta KS Energetyk z przeznaczoną kwotą 40.000 zł
 4. Na realizację zadania Nr KFD/2004/04 pn. organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie piłki ręcznej chłopców - oferta KS Energetyk z przeznaczoną kwotą 20.000 zł
 5. Na realizację zadania Nr KFD/2004/05 pn. organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie tenisa ziemnego - oferta KS Energetyk z przeznaczoną kwotą 18.000 zł
 6. Na realizację zadania Nr KFD/2004/06 pn. organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie tenisa stołowego - oferta LKS Piast z przeznaczoną kwotą 5.000 zł
 7. Na realizację zadania Nr KFD/2004/07 pn. organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie sportu szachowego  - oferta UKS Biały Pion z przeznaczoną kwotą 8.000 zł
 8. Na realizację zadania Nr KFD/2004/08 pn. organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie karate - oferta Gryfińskiego Klubu Karate z przeznaczoną kwotą 18.000 zł
 9. Na realizację zadania Nr KFD/2004/09 pn. organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie sportów strzeleckich - oferta KSS LOK Regalica z przeznaczoną kwotą 26.000 zł
 10. Na realizację zadania Nr KFD/2004/10 pn. organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie gimnastyki artystycznej  - oferta MKS Hermes z przeznaczoną kwotą 11.000 zł 
 11. Na realizację zadania Nr KFD/2004/11 pn. organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie kajakarstwa i wioślarstwa - oferta KS Energetyk z przeznaczoną kwotą 19.000 zł
 12. Na realizację zadania Nr KFD/2004/12 pn. organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie triathlonu - oferta GKS Delf z przeznaczoną kwotą 20.000 zł
 13. Na realizację zadania Nr KFS/2004/01 pn. organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki ręcznej seniorów
  - oferta KS Energetyk z przeznaczoną kwotą 30.000 zł
 14. Na realizację zadania Nr KFS/2004/02 pn. organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej seniorów
  - oferta KS Energetyk z przeznaczoną kwotą 110.000 zł
 15. Na realizację zadania Nr KFS/2004/03 pn. organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w społecznościach wiejskich
  - oferta LKS Piast z przeznaczoną kwotą 40.000 zł

§ 2.

 1. Od wyników wyboru ofert przysługuje prawo wniesienia odwołania do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego Zarządzenia, jednak nie dłużej niż 30 dni od jego podjęcia. 
 2. Odwołanie przysługuje podmiotom, które złożyły oferty wyłącznie w zakresie kwestionowanego rozstrzygnięcia.

§ 3. Zarządzenie wyłożone jest do wglądu w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przez okres 1 miesiąca od dnia dokonania wyboru.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat