Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-61/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 kwietnia 2004r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-61/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 9 kwietnia 2004r.

 

w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717/ oraz art. 109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r. Nr 46, poz.543; z 2001r. Nr 129 poz.1447, Nr 154, poz.1800; z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126 poz. 1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz.2058 i z 2003r. Nr 1 poz.15, Nr 80 poz.717, 720 i 721/ oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami/ - postanawiam:

§ 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu nieruchomości nie zabudowanej, położonej w obrębie Steklno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 57/107 o pow. 0,0625 ha, w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Repertorium A nr 1670/2004r. z dnia 26.03.2004r. w Kancelarii Notarialnej, Notariusz Ady Józefczyk, w Chojnie, przy ul. Jagiellońskiej nr 12, pomiędzy Markiem Błażejczak działającym w imieniu Hanny Bocho a Zofią i Stefanem małż. Sobolewskimi.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat