Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-93/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości lokalowej.

ZARZĄDZENIE  Nr 0151-93/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 1 czerwca 2004 r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości lokalowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/Dz.U.z 2001r Nr 142,poz.1591; z 2002r Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162,poz.1568; z 2004 r Nr 1523, poz. 1271/ oraz art.109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami/ Dz.U. z 2000r Nr 46, poz.543 ; z 2001r Nr 129, poz.1447, Nr 154, poz.1800; z 2002r Nr 25, poz.253, Nr 74,poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1682, Nr 240, poz.2058; z 2003r Nr 1,poz.15, Nr 80, poz.717,720 i 721, nr 162, poz.1568 i z 2004 r Nr 6, poz.39 i Nr 19 poz.177 / oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami - zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonam prawa pierwokupu lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni użytkowej 42,02 m2, położonego w budynku przy ul. Bol. Chrobrego nr 16 a w Gryfinie oraz związanego z własnością lokalu udziału 80/1000 części w urządzeniach i częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 243/4 - KW 46741 i 48673, w odniesieniu do której dnia 13.05.2004r sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 3414/2004 w Kancelarii Notarialnej Lecha Krzywda Pogorzelskiego, w Gryfinie przy ul. Parkowej nr 3a, pomiędzy Alicją Bożeną Śrutowską a małż. Małgorzatą Kowalczyk-Paszkowiak i Dariuszem Maciejem Paszkowiak.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy
Eugeniusz Kuduk
Zastępca Burmistrza