Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-173/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia ceny nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Wirów.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-173/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 grudnia 2004 r. 

w sprawie ustalenia ceny nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Wirów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055  i Nr 116, poz. 1203/ - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nabycia na mienie gminne od właścicieli, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 17/41 o powierzchni 0,0158 ha, położonej w obrębie Wirów, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod publiczną drogę gminną, na kwotę 2.110 zł (dwa tysiące sto dziesięć złotych).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Irena i Marek Balikowscy są właścicielami nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem działki 17/41 o powierzchni 0,0158 ha, położonej w obrębie Wirów, powstałej w wyniku podziału działki nr 17/17.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr VII/102/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. działka ta w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod drogę publiczną gminną ( symbol 2.KUd ).

Wykup nieruchomości przez Gminę następuje w wyniku realizacji roszczenia właścicieli wynikającego z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Cena nabycia w wysokości 2.110 zł ustalona została na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.