Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-62/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty na sporządzanie rzutów lokali mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeń przynależnych na odpowiednich kondygnacjach, w budynkach stanowiących własność Gminy Gryfino, przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-62/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 15 kwietnia 2004 r. 


w sprawie zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty na sporządzanie rzutów lokali mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeń przynależnych na odpowiednich kondygnacjach, w budynkach stanowiących własność Gminy Gryfino, przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę.

Na podstawie Art. 91 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. /Dz.U. Nr 19 poz. 177/, oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 roku /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439, z późniejszymi zmianami, zarządzam: 

§1. Na wykonywanie dla Miasta i Gminy Gryfino niżej wymienionych zadań z zakresu sporządzania rzutów lokali mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeń przynależnych na odpowiednich kondygnacjach, w budynkach stanowiących własność Gminy Gryfino, w okresie od 15 kwietnia 2004 r. do 31 marca 2005 r., jako najkorzystniejszą cenowo, zatwierdzam ofertę:

 1. Biura Projektów i Nadzoru Budowlanego 
 2. z siedzibą w Gryfinie,
 3. przy 11 Listopada 64/5 
 4. reprezentowanego przez mgr inż. Mirosława Strugarek, na zadania polegające na sporządzaniu:
  - jednego rzutu lokalu mieszkalnego, za cenę 100,00 zł brutto
  - jednego rzutu lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi, za cenę 112,00 zł brutto
  - jednego rzutu lokalu użytkowego, za cenę 105,00 zł brutto
  - jednego rzutu lokalu użytkowego z pomieszczeniami przynależnymi  za cenę 125,00 zł brutto.

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami. 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat