Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-146/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 września 2004r. w sprawie przejęcia w użyczenie części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Daleszewo.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-146/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 23 września 2004r.


w sprawie przejęcia w użyczenie części nieruchomości gruntowej położonej  w obrębie Daleszewo.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 / oraz art. 710 Kodeksu cywilnego - zarządzam,  co następuje:

§ 1. Wyrażam zgodę na przejęcie przez Gminę Gryfino w użyczenie na okres 3 lat, od Pomeranian Estate Agency - Pomorskiej Agencji Nieruchomości Spółki z o.o. z siedzibą w Binowie, części nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 348/1 o powierzchni12,5   m2,  położonej w miejscowości Dębce - obręb geodezyjny Daleszewo, pod lokalizację wiaty przystankowej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W oparciu o przyjęty "Program budowy wiat przystankowych na terenie Gminy Gryfino" przystępuje się do realizacji wiaty przystankowej  w miejscowości Dębce, obręb geodezyjny Daleszewo.   Lokalizacja przystanku autobusowego w tej miejscowości jest uzasadniona powstaniem połączenia na trasie Dębce-Gryfino.

Wiata przystankowa w części zlokalizowana będzie na działce  nr 348/1, która stanowi własność Pomeranian Estate Agency - Pomorskiej Agencji Nieruchomości Spółki z o.o. Właściciel gruntu wyraził zgodę na użyczenie części w/w działki pod wiatę. 

Ze względu na fakt, że Gmina docelowo zamierza przejąć powierzchnię zajętą pod wiatę do swoich zasobów, zasadne jest przejęcie nieruchomości  w użyczenie na okres 3 lat.

Sporządziła :
K. Lamperska