Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-169/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia ceny nabycia na mienie gminne prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4.

ZARZĄDZENIE Nr 0151- 169/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 grudnia 2004 r.


w sprawie ustalenia ceny nabycia na mienie gminne prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055  i Nr 116, poz. 1203/ - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nabycia na mienie gminne od Spółdzielni Mieszkaniowej „Taras Północ” w Gryfinie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 26/15 o powierzchni 0,0125 ha, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4, przeznaczonej na realizację celu publicznego – poszerzenie ulicy Jana Pawła II, wraz z częściami składowymi (chodnik), na łączną kwotę 8.227 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Taras Północ” jest użytkownikiem wieczystym gruntu oznaczonego numerem działki 26/15 o powierzchni 0,0125 ha, położonego w Gryfinie w obrębie nr 4.  Działka ta przeznaczona jest na realizację celu publicznego – poszerzenie ulicy Jana Pawła II, która jest drogą gminną.
W związku z powyższym zachodzi konieczność przejęcia przedmiotowej nieruchomości przez Gminę.
Cena gruntu jako prawa użytkowania wieczystego i części składowych  w postaci urządzonego chodnika, ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi łącznie 8.227 zł. Proponuje się ustalić cenę nabycia przedmiotowego gruntu i części składowych na kwotę równą wartości szacunkowej tj. 8.227 zł.