Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-148/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 października 2004r. w sprawie wyznaczenia w m. Gryfino miejsc pod stoiska handlowe na sprzedaż w dniach od 30.10.2004 r. do dnia 1.11.2004r., chryzantem oraz zniczy z okazji Święta Zmarłych oraz ustalenia dziennej stawki netto za 1 m2 stoiska handlowego.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-148/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 4 października 2004r.


w sprawie wyznaczenia w m. Gryfino miejsc pod stoiska handlowe na sprzedaż w dniach od 30.10.2004r. do dnia 1.11.2004r., chryzantem oraz zniczy z okazji Święta Zmarłych oraz ustalenia dziennej stawki netto za 1 m2 stoiska handlowego

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203/ oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz.543; z 2001r. Nr 129 poz.1447, Nr 154 poz.1800; z 2002r Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130 poz.1112, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz.2058; z 2003r.Nr 1 poz.15, Nr 80 poz.717,720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162 poz.1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124 i z 2004r. Nr 6 poz. 39 i Nr 19 poz.177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz.880 i Nr 141, poz.1492/ oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami/ - zarządzam, co następuje: 

§ 1. Wyznaczam następujące miejsca w mieście Gryfino pod stoiska handlowe związane ze sprzedażą chryzantem i zniczy z okazji Święta Zmarłych

  1. Plac Barnima - działka nr 212
  2. parking przy Bibliotece Publicznej, ul. Kościelna - część dz. nr 210 
  3. parking przy Cmentarzu Wojennym, ul. Wojska Polskiego -część dz. nr 390 

§ 2. Ustalam dzienną stawkę czynszu za 1 m2 stoiska w wysokości  8,00 zł netto, którą Dzierżawca winien uiścić przed objęciem stoiska u Wydzierżawiającego.

§ 3. Do wydzierżawienia miejsc pod stoiska handlowe upoważniam Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie, ul. Sportowa nr 3.

§ 4. Pierwszeństwo do objęcia w/w stoisk handlowych będą mieli producenci kwiatów z terenu miasta i gminy Gryfino.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Z okazji Święta Zmarłych tradycją jest wyznaczanie przez Gminę miejsc pod stoiska handlowe na sprzedaż chryzantem i zniczy. Podobnie jak w roku ubiegłym warunki te spełniają: plac Barnima, parking przy Bibliotece Publicznej, ul. Kościelna oraz parking przy Cmentarzu Wojennym, ul. Wojska Polskiego. 
W roku bieżącym ustalam dzienna stawkę czynszu za 1 m2 stoiska w wysokości 8,-zł netto i upoważniam Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji do wydzierżawiania miejsc i pobierania opłat.
W przypadku dużej ilości chętnych, pierwszeństwo mają producenci kwiatów z terenu miasta i gminy Gryfino.

Sporządziła:
Jolanta Woldańska