Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-98/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 07 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 20 a - lokal użytkowy nr 1.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-98/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
  z dnia 07 czerwca 2004 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 20 a - lokal użytkowy nr 1. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/Dz.U.z 2001r Nr 142, poz.1591; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r Nr 1523, poz. 1271/ , art.67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami/ Dz.U. z 2000r Nr 46, poz.543; z 2001r Nr 129, poz.1447, Nr 154, poz.1800; z 2002r Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1682 , Nr 240, poz.2058; z 2003r Nr 1, poz.15, Nr 80, poz.717,720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124 i z 2004r Nr 6, poz. 39 i Nr 19, poz. 177 / oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 ze zmianami: Dz.Urz. z 2001r Nr 39, poz.928 / - ustalam, co następuje:

§ 1. Cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni 123,65 m2 w budynku przy ul. 1 Maja nr 20 a w Gryfinie z udziałem 41/1000 części w urządzeniach i częściach wspólnych budynku i oddanie w użytkowanie wieczyste w udziale 41/1000 części nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 276 o ogólnej powierzchni 1040 m w wysokości 260.000,- zł,
w tym : lokal z udziałem w częściach wspólnych budynku - 257.618,- zł ,udział 
w nieruchomości gruntowej - 2.382,- zł . 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy 
Eugeniusz Kuduk
Zastępca Burmistrza

Uzasadnienie 

Cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku przy ul.Bol. Chrobrego nr 12 w Gryfinie ustalono w oparciu o operat szacunkowy nieruchomości lokalowej z dnia 30 kwietnia 2004 r, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego - Marię Zegarek.

Operat określał wartość rynkową lokalu na kwotę 51.638,- zł oraz wartość udziału w nieruchomości gruntowej /dz.nr 247/ na kwotę 843,- zł.

Cena powyższa została zwiększona o kwotę 1.981,05 zł, stanowiącą wartość środków funduszu remontowego, przypisanego do przedmiotowego lokalu na dzień 31 maja 2004 roku.