Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-17/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 06 maja 2004r. w sprawie określenia zasad i sposobu wypełniania, poboru i zdania notatnika służbowego przez strażnika miejskiego.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0152-17/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 06 maja 2004r.

w sprawie określenia zasad i sposobu wypełniania, poboru i zdania notatnika służbowego przez strażnika miejskiego.

 

1.  Podstawowym dokumentem jaki zobowiązany jest prowadzić strażnik miejski jest  -  notatnik służbowy.

§2.  Fakt  pobrania  i  zdania  notatnika  służbowego  odnotowany  jest  w  książce  ewidencji  wydanych notatników  służbowych.

§3.  Zasady  dokumentowania  przebiegu  służby w  notatniku  określa  załącznik  do  niniejszego  Zarządzenia.

§4.  Wykonanie zarządzenia powierzam Komendantowi  Straży Miejskiej.

§5.  Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  10.05.2004.

 

 

Z up. Burmistrza  Miasta  i  Gminy
Eugeniusz  Kuduk
Zastępca Burmistrza 

Załącznik  do 
Zarządzenia  nr  01562 - 17 / 04
Miasta i Gminy Gryfino
dnia   06 maja 2004 r.

Zasady dokumentowania przebiegu służby strażników miejskich w notatniku służbowym

 1. Podstawowym dokumentem jaki zobowiązany jest prowadzić strażnik miejski    jest  -notatnik służbowy.
 2. Pobranie  notatnika  jest  udokumentowane  w  książce  pobranych  i  zdanych  notatników. 
 3. Podczas  odprawy  porannej  notatnik  jest  podpisywany  przez  odprawiającego do  służby.
 4. Zapisy w notatniku winny być krótkie , rzeczowe i muszą odzwierciedlać codzienne    zadania , oraz opis wykonywanych czynności , jak  również udokumentowanie zakończenia    służby.
 5. Dokumentując – dokonując zapisu służbowego na dany dzień należy:
  • określić rodzaj pełnionej służby np. patrol pieszy, patrol pieszo – zmotoryzowany,   czy patrol zmotoryzowany lub patrol mieszany pieszy , patrol mieszany pieszo –   zmotoryzowany , patrol mieszany zmotoryzowany.
  • odnotować osobę odprawiającą do służby
  • stan dokumentacji własnej np. legitymacja służbowa,  mandaty karne, upoważnienie do wykonywania  kontroli ruchu drogowego, upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, świadectwo kwalifikacji , prawo jazdy
  • odnotować czas i przebieg odprawy do służby ze szczególnym uwzględnieniem przekazanych zadań do realizacji , wyznaczonych przerw
 6. Opis przebiegu służby winien być tak prowadzony, aby na jego podstawie można    sporządzić notatkę:
  1. dokładnie odnotować każdy przypadek użycia ś.p.b. z określeniem czasu, miejsca    jego użycia , rodzaju ś.p.b. i osobę względem której został użyty oraz powód.
    Zapis rozszerzyć o pełne dane osobowe świadków , pokrzywdzonych i uczestników    patrolu.
  2. wyraźnie określić czas i miejsce wykonywanego patrolu – unikając ogólnikowych    określeń typu: np.: 1100 – 1130 patrolowanie ul. 1 – go Maja – gdyż z zapisu musi   wynikać , że o godz. 1100  patrolowanie ul. 1 – go Maja w rejonie    od ul. Niepodległości do ul. Kościelnej, kontrola zabezpieczeń obiektów     handlowych  od czoła i zaplecza  tj. sklep z odzieżą , sklep mięsny, kiosk ruchu.
   UWAGA: podczas kontroli obiektów należy zapisać fakt czy dany obiekt jest    kontrolowany od frontu czy od zaplecza. Tak więc czynności na ul. 1 – go Maja    trwały od godz. 1100 – 1130.
  3. legitymując obywatela należy określić czas trwania legitymowania , dokładne miejsce oraz powód.
  4. podobny zapis dotyczy innych osób legitymowanych , które są np. świadkam i   zdarzenia z określeniem przy każdym legitymowanym hasłowo kto to jest:
   zgłaszający , pokrzywdzony, sprawca , świadek.
  5. interwencje własne : jeżeli z własnej inicjatywy lub zgłoszona przez  obywateli   to należy :
   • odnotować osobę zgłaszającą
   • charakter interwencji np. zbierająca się młodzież przy klatkach schodowych
   • czas przyjęcia zgłoszenia i miejsce
   • zgłosić dyżurnemu Straży Miejskiej taką  interwencję
   • po zakończeniu interwencji lub w trakcie jej trwania na bieżąco opisywać wykonywane czynności
   • formę zakończenia interwencji ( pouczono , nałożono mandat karny, skierowano  sprawę  do  Sadu  Grodzkiego)
   • podać osobę i z jakiego powodu
   • sporządzić notatkę  z godz. zakończenia interwencji i z zapisem o dalszym wykorzystaniu
  6. interwencje zlecone  z  KPP 
    -wszystko jw. z dopiskiem , który dyżurny np. Dyżurny KPP  asp. Jabłoński
  7. kontrolując obiekty handlowe , gastronomiczne , szkoły, przedszkola oraz inne  obiekty a także parkingi itp.  oprócz zapisów w podpunkcie - b)  należy  uwzględnić mankamenty  występujące bezpośrednio w rejonie kontrolowanych obiektów np. awaria oświetlenia
  8. nakładając mandaty karne , pouczenie lub  skierowanie  sprawy  do  Sądu Grodzkiego należy:
   • odnotować powód jego nałożenia , pouczenia  lub  skierowania  do  Sądu Grodzkiego
   • godz. nałożenia  lub  pouczenia
   • art. z którego nałożono mandat,  pouczono  lub  skierowani  do  Sądu Grodzkiego
   • odnotować formę mandatu np. kredytowany , gotówkowy, zaoczny
  9. wykonując inne czynności np. udzielenie pomocy komornikowi należy odnotować    w notatniku komu jej udzielono, na czyje polecenie, w jakim czasie i miejscu   oraz jej przebieg
  10. przerwa własna w służbie , odnotować przerwę w notatniku służbowym i zapisać czas  trwania przerwy od 11.00 – 11.30 i miejsce odbywania przerwy.
   Fakt przerwy zgłosić dyżurnemu  i  Komendantowi  Straży Miejskiej.
 7. Kończąc służbę należy:
  1. wpisać godzinę zejścia lub zjazdu z rejonu służbowego i zgłosić ten fakt dyżurnemu i  Komendantowi  Straży  Miejskiej
  2. podsumować uzyskane  wyniki – efekty służby np.
  • legitymowano osób    -8
  • pouczono osób
   • z art. 117         -2
   • z art. 10.2        -3
   • z art.  97          -1
                     ogółem osób pouczono   -6
  • nałożono MKK   
   • z art. 92 §1                                    -1   -  100 zł
   • z art. 145                                       -1   -  100 zł  
             ogółem                    2 mandaty  na kwotę 200 zł
  • przeprowadzono kontroli  porządkowych -3
  • usunięto pojazdów                                   -2
  • notatek służbowych                                  -3
  • sporządzono  kart  Mrd 5/2                      -1
  1. notatnik służbowy z opisanym rozliczeniem i notatkami z dnia pracy przedłożyć  osobie rozliczającej służbę , która potwierdza podpisem zakończenie służby 
  2. zapis kończący służbę : np. 22.00 – koniec służby.
 8. Po  zakończeniu  służby  notatnik  jest  zamykany  w  kasetce. 

Wzór do służby

Data i godzina Zdarzenia i opis służby
Dokumentacja własna – stan aktualny
 1. bloczek mandatu  karnego  od nr  ............. do nr ............ liczba odcinków............
 2. bloczek  wezwań                od nr  ............. do nr ............ liczba odcinków............
 3. bloczek  opłaty  targowej    od nr  ............. do nr ............ liczba  odcinków...........
7.00 :  8.00 Wyjście  w  rejon  szkół
8.00 :  8.20 Odprawa u Komendanta Straży Miejskiej lub odprawa w KPP Gryfino
rejon służby ( podać  ulice)
w rejonie
potwierdzenie o odprawie – podpis odprawiającego i pieczątka

8.20

8.35 : 9.00

Wyjście w rejon  objęty ulicami: (   )
patrolowanie z uwzględnieniem czystości i ładu
Interwencja własna
Wykroczenie porządkowe ; chodnik zaśmiecony papierami przy ul. Lechickiej 88
Ustaliłem  osobę odpowiedzialną za utrzymanie porządku , osobą  tą okazała się
                                                    Wioletta Bryn c. Stanisława
                                                          ur. 12. 11. 1961 w Gliwicach
                                                          zam. Gryfino
                                                          ul. Lechicka 88/1
w/w pouczyłem  lub  nałożyłem  mandat  karny z art. ..........  w  kwocie ...................
Interwencje zakończyłem o godz. 9.00
9.00 :9.10 Kontrola  czystości przy sklepie spożywczym  „Margo”  przy ul. Przytulnej – bez uwag
9.10 : 9.45 Interwencja zlecona przez dyżurnego Straży Miejskiej – Jarosława Ignatowicza
o godz. 9.10  w Gryfinie przy ul. Energetyków 3 blokuje kontener na śmieci nr 60
Około godziny 9.15 przybyłem na ul. Energetyków 3 i stwierdziłem , że samochód marki Fiat 126 P o nr. rej. SCZ 0000 blokuje  i  uniemożliwia zabranie kontenera na śmieci nr 60.
Około godziny 9.20 drogą radiową ustaliłem właściciela ww . samochodu ,  następnie udałem się pod ustalony adres i wylegitymowałem właściciela pojazdu , którym okazał się:
                                                           Pan
                                                           Jan Krzykliwy
                                                           zam. Gryfino
                                                           ul. Energetyków 3/8
za ww. wykroczenie nałożyłem mandat karny kredytowany z art. 90 kw. w wysokości 50 zł. i poprosiłem o natychmiastowe przestawienie pojazdu.
Interwencję zakończyłem około godziny 9.45
9.40: 10.00 Patrol ulic Piastów , Bolesława Chrobrego. 1 – go Maja z uwagi na ład i porządek – bez uwag
10.00:10.20 Przerwa śniadaniowa