Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-10/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 marca 2004r. w sprawie procedury analizy kosztów i jakości świadczenia usługi publicznej oraz podnoszenia jakości jej świadczenia - odbiór i wywóz odpadów komunalnych.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-10/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 marca 2004 r.


w sprawie procedury analizy kosztów i jakości świadczenia usługi publicznej oraz podnoszenia jakości jej świadczenia - odbiór i wywóz odpadów komunalnych

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Wprowadza się obowiązek analizy kosztów i jakości usługi publicznej - odbiór i wywóz odpadów komunalnych.
  2. W celu realizacji postanowienia ust. 1 wprowadza się procedurę jak w załączniku 1, stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2

  1. Odpowiedzialny za realizację zadania zgodnie z § 1 jest naczelnik wydziału odpowiedzialnego za prowadzenie gospodarki komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, zwany dalej "Naczelnikiem".
  2. Zobowiązuje się Naczelnika do przygotowania odpowiednich rozwiązań umownych w kontaktach z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie w celu pozyskiwania informacji niezbędnych do analizy kosztów i jakości usługi publicznej - odbiór i wywóz odpadów komunalnych jak w załączniku 1. 
  3. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miasta i Gminy Gryfino do współpracy z Naczelnikiem w zakresie i w sposób określony w załączniku 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Naczelnik za realizację zadania zgodnie z § 1 odpowiada bezpośrednio przed Burmistrzem.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

Uzasadnienie do zarządzenia