Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-34/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 października 2004r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 września 2004r.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0152-34/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 4 października 2004 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 września 2004 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 września 2004 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
Nr XXVI/349/04 zmieniająca uchwałę Nr XII/177/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 września 2003 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji
Nr XXVI/350/04 przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino” oraz „Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Gryfino” Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
Nr XXVI/351/04 przystąpienia Gminy Gryfino do „Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej” Sekretarz Miasta i Gminy
Nr XXVI/352/04 nabycia na mienie gminne w drodze wykupu od właścicieli części nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Pniewo Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Nr XXVI/353/04 oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie nr 3 Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Nr XXVI/354/04 zamiany nieruchomości Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Nr XXVI/355/04 uchylenia uchwały Nr XXIV/330/04 z dnia 29 lipca 2004 r. Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Nr XXVI/356/04 sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 4 m. Gryfino Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Nr XXVI/357/04 zmiany uchwały Nr XLII/333/93 z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, stanowiących własność komunalną  Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Nr XXVI/358/04 odpłatnego nabycia na mienie Gminy Gryfino nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gryfinie w obrębie nr 4 Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Nr XXVI/359/04 nabycia na mienie gminne w drodze darowizny od Województwa Zachodniopomorskiego nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, położonych w obrębie Pniewo Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Nr XXVI/360/04 podjęcia uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gryfinie Sekretarz Miasta i Gminy
Nr XXVI/361/04 zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino terenów w obrębach: Wełtyń II, nr 4 miasta Gryfino, Żórawie, Żórawki, Pniewo na trasie projektowanego nowego przebiegu drogi krajowej nr 31 Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji
Nr XXVI/362/04 zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego – „Teren składowiska odpadów komunalnych” Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji
Nr XXVI/363/04 ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino Edukacji i Spraw Społecznych
Nr XXVI/364/04 powołania Rady Sportu oraz określenia zasad, trybu i zakresu jej działania Edukacji i Spraw Społecznych
Nr XXVI/365/04 zmiany uchwały Nr XVI/238/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia strategii integracji i polityki społecznej w części dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004” Edukacji i Spraw Społecznych
Nr XXVI/366/04 zmiany budżetu gminy na 2004 r. oraz zmiany uchwały Nr XXIII/314/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r. Skarbnik Miasta i Gminy
Nr XXVI/367/04 przyjęcia Regulaminu Przyznawania Nagród Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla Nauczycieli Edukacji i Spraw Społecznych

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 września 2004 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat