Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-160/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 06 grudnia 2005r.  w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-160/05
  BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 06 grudnia 2005r. 


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok:

Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64 poz. 565) oraz § 16 pkt. 1 uchwały Nr XXIX/398/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 16.500 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
754       Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16.500
75416   Straż Miejska 16.500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.500

OGÓŁEM

16.500

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 16.500 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16.500
75412   Ochotnicze straże pożarne 4.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.000
75416   Straż Miejska 12.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.000
4410 Podróże służbowe krajowe 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.500
OGÓŁEM 16.500

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

U Z A S A D N I E N I E

Zmiany w kwotach wydatków dotyczą przeniesień między rozdziałami w celu zabezpieczenia brakujących środków na fundusz płac dla Straży Miejskiej.

 

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk