Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-46/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie: odwołania Komisji Mieszkaniowej.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-46/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 marca 2005 roku


w sprawie: odwołania Komisji Mieszkaniowej.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733 z późniejszymi zmianami) oraz § 10 ust. 3 uchwały Nr XLI/534/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 lutego 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino zarządzam co następuje:

§ 1. W związku z rezygnacją z pracy w Komisji Mieszkaniowej Pana Antoniego Raka Przewodniczącego Komisji oraz Pana Wojciecha Tessara członka Komisji przyjmuję ich rezygnację.

§ 2. Odwołuję z Komisji Mieszkaniowej pozostałych członków:

  1. Panią Magdalenę Chmurę-Nycz
  2. Panią Bożenę Górak
  3. Pana Wiktora Juszę
  4. Pana Czesława Kapustę
  5. Pana Jana Kozłowskiego
  6. Panią Teresę Staszak

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki  Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 U z a s a d n i e n i e

Komisję Mieszkaniowa powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino na podstawie § 10 ust 3 Uchwały Nr XLI/534/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28.02.2002 roku w związku z art 21 ust 3 Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71 poz 733 z późniejszymi zmianami). Burmistrz Miasta i Gminy Zarządzeniem Nr 5/03 powołał Komisję Mieszkaniową. Zarządzeniem Nr 71/00 z dnia 13 maja 2003 roku Burmistrz uzupełnił skład Komisji o jeszcze jedną osobę.
W związku z rezygnacją w pracach w Komisji kolejno trzech członków w tym Przewodniczącego Komisja straciła charakter opiniodawczy i nie zapewnia  właściwej kontroli społecznej nad zasadami wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino.
Wobec powyższego należy przeprowadzić nową procedurę powołania Komisji Mieszkaniowej.