Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-110/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 03 sierpnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyboru otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-110/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 03 sierpnia 2005 r.

w sprawie ogłoszenia wyników wyboru otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873; z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203 i Nr 210 poz. 2135) w związku z Zarządzeniem Nr 0151-96/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz Zarządzeniem Nr 0151-105/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 07 lipca 2005 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki ogłaszam co następuje:

§ 1.

  1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w drodze otwartego konkursu ofert  na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób wpłynęła jedna oferta. Ofertę złożyło: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zachodniopomorski Oddział Regionalny ul. Jarowita 2,  70-501 Szczecin
  2. Złożona oferta spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873; z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135) i Zarządzenia Nr 0151-96/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 czerwca 2005 r.
  3. Powierzenie zadań do realizacji oferentowi, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w drodze umowy.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

UZASADNIENIE

Przesłanką wydania zarządzenia w sprawie ogłoszenia wyniku przeprowadzonego postępowania w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy jest dyspozycja zawarta w pkt 5 w części "Termin składania ofert" załącznika nr 1 do Zarządzenia 0151-96/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 

Sporządziła:
Ewa Urbańska