Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-127/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 września 2005 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w obrębie Steklno.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-127/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 września 2005 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w obrębie Steklno.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203) oraz art. 67 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603; Nr 281, poz.2782; z 2005r.Nr 130, poz.1087)/ oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami/ zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 23/7 o pow. 1980 m2, położonej w obrębie Steklno, w wysokości 65.000,-zł.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Szacunkową wartość rynkową nieruchomości, położonej w obrębie Steklno, oznaczonej numerem działki 23/7 o pow. 1980 m2, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, rzeczoznawca majątkowy Maria Zegarek ustaliła w operacie szacunkowym w wysokości 63.419,-zł.
Z uwagi na poniesione przez Gminę koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, należy doliczyć je do ceny działki.
W związku z powyższym ustalono cenę wywoławczą do pierwszego przetargu dla przedmiotowej nieruchomości w wysokości 65.000,-zł (32,83 zł/m2).

 

Sporządziła:
J. Woldańska