Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-49/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 marca 2005r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-49/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 marca 2005r.


w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce /Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Dz. U. Nr 281, poz.782 / - zarządzam co następuje:

§ 1. Udzielam 50% bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonego na cele mieszkaniowe Ryszardowi Kosiorkowi, którego dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona.

§ 2. Bonifikata obowiązuje tylko w 2005r.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Bonifikata w opłacie rocznej ustalana jest na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 26003, Dz. U. Nr 281, poz.782/. Przysługuje osobom fizycznym których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.
Z wnioskiem o przyznanie bonifikaty zwrócił się użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gryfina, przeznaczonej
i wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Przedłożył niezbędne dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody w roku 2004.
Z przedłożonych dokumentów wynika, że dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona.
Wobec powyższego spełnione zostały przesłanki do udzielenia bonifikaty w opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie.
Bonifikata udzielona zostaje tylko w 2005r.

 

Sporządziła:
Ż. Snoch