Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-128/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 września 2005r. w sprawie ustalenia odszkodowania za nasadzenia znajdujące się na działce  nr 220/15 przejętej z mocy prawa na własność Gminy Gryfino, położonej w obrębie Wełtyń II.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-128/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 września 2005r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za nasadzenia znajdujące się na działce  nr 220/15 przejętej z mocy prawa na własność Gminy Gryfino, położonej w obrębie Wełtyń II.

Na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087 / - zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam wysokość odszkodowania, za nasadzenia znajdujące się na działce nr 220/15 przejętej z mocy prawa na własność Gminy Gryfino, położonej w obrębie Wełtyń II - na kwotę 638,00 zł. / sześćset trzydzieści osiem złotych /.

§ 2. Sprawę ustalenia odszkodowania za grunt oznaczony nr 220/15  o powierzchni 1077 m2, położony w obrębie Wełtyń II oraz za znajdujące się na nim ogrodzenie przekazuję do Starostwa Powiatowego z uwagi na brak porozumienia między stronami co do wysokości odszkodowania.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 14.01.2005r. zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oznaczonej nr działki 220/4, położonej w obrębie Wełtyń II stanowiącej własność Michała Dworzańskiego wydzielono działkę nr 220/15  o pow. 1077 m2, z przeznaczeniem na projektowane ciągi komunikacyjne  / drogi publiczne /.
Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne gminne z nieruchomości której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa na własność Gminy w dniu w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna a orzeczenie o podziale prawomocne.
Za działki gruntu przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem, a właściwym organem.
W celu ustalenia wartości nieruchomości sporządzono wycenę szacunkową, w której rzeczoznawca majątkowy określił wartość działki nr 220/15 na kwotę 19.900 zł. a za części składowe znajdujące się na tej działce tj. nasadzenia kwotę 638,00 zł. i za ogrodzenie kwotę 2.700,00 zł. Łączna wysokość odszkodowania wyniosła 23.238,00 zł.
W dniu 7 września 2004r. przeprowadzono kolejne negocjacje w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przejętą nieruchomość.
W sprawie tej zawarto ugodę w części dotyczącej ustalenia odszkodowania w wysokości 638,00 zł. za nasadzenia znajdujące się na gruncie. Pozostałe kwestie dotyczące ustalenia wysokości odszkodowania za grunt oraz za ogrodzenie znajdujące się na nim nie zostały ustalone przez strony z uwagi na brak porozumienia między stronami w przedmiotowej sprawie.
W związku z powyższym oraz mając na uwadze postanowienia art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami sprawę ustalenia odszkodowania za grunt i za ogrodzenie przekazana będzie do Starostwa Powiatowego.

 

Sporządziła:
Żaneta Snoch