Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-50/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyboru ofert otwartego konkursu na realizację w drodze zlecenia zadań własnych gminy pn. ochrona zdrowia i kultura fizyczna, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe, które przeznaczone są do realizacji w 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-50/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 marca 2005 r. 


w sprawie ogłoszenia wyników wyboru ofert otwartego konkursu na realizację w drodze zlecenia zadań własnych gminy pn. ochrona zdrowia i kultura fizyczna, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe, które przeznaczone są do realizacji w 2005 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz, 1203, Nr 210 poz. 2135)  ogłaszam co następuje:

§ 1. W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy pn.ochrona zdrowia i kultura fizyczna, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe, które przeznaczone są do realizacji w 2005 r. w drodze zlecenia:

  1. na zadanie oznaczone nr A/01/2005 – „Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie chorób cukrzycy ” na które przeznaczona została kwota 3.000 zł – oferta nie wpłynęła,
  2. na zadanie oznaczone nr A/02/2005 – „Wspieranie działalności umożliwiającej modernizację i wykorzystywanie obiektów sportowych  w mieście Gryfinie na cele społeczno-użyteczne, w szczególności obiektów umożliwiających uprawianie sportu i rekreacji w zakresie pływania, piłki nożnej, tenisa ziemnego i lekkoatletyki” na które przeznaczona została kwota 1.000.000 zł – ofertę złożyła Fundacja na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino.

§ 2. Złożona oferta, o której mowa w § 1 ust. 2, spełnia wymogi określone  w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135 ).

§ 3.

  1. Zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 2, powierza się do realizacji Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino,
  2. Powierzenie zadania nastąpi w drodze pisemnej umowy, która określi zasady przekazywania, rozliczania i kontroli dotacji celowej na ten cel.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Przesłanką wydania zarządzenia w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadań własnych gminy  pn. „ochrona zdrowia i kultura fizyczna, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe” jest dyspozycja zawarta w pkt. 4 w części ,,Termin składania ofert’’ załącznika do Zarządzenia Nr 0151-25/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, które przeznaczone są do realizacji w 2005 r. w drodze zlecenia.
Otwarty konkurs ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest ogłaszany z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem. Został on ogłoszony 14 lutego 2005 roku,  a termin składania ofert upłynął 18 marca 2005 roku. Przy wyborze ofert organ administracji publicznej kieruje się kryteriami szczegółowo określonymi w art. 15 ww. ustawy.

Sporządziła:
Barbara Lefik