Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-153/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie ustalenia ceny gminnej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - Henryka Cieleckiego.

ZARZĄDZENIE NR 0151-153/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 listopada 2005r.

w sprawie ustalenia ceny gminnej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - Henryka Cieleckiego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441), art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 108, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459) oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami ) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę gminnej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - Henryka Cieleckiego, położonej w Gryfinie przy ul. Pomorskiej nr 39 - lokal nr 3, na kwotę 64.571,- zł (sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden złotych)

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 177/03 z dnia 21.11.2003r w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Pomorskiej nr 39 - lokal nr 3, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Eugeniusz Kuduk
Z-ca Burmistrza

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy w Gryfinie Nr XXXIII/258/93 z dnia 5 stycznia 1993 roku, lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. Pomorskiej nr 39 w Gryfinie, przeznaczony jest do sprzedaży na rzecz najemcy.
Wartość nieruchomości lokalowej ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 64.571,- zł. Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość.
W związku z powyższym ustalono cenę nieruchomości na poziomie wartości szacunkowej.

 

 

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec