Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-36/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gryfinie.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-36/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 marca 2005 r.


w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gryfinie.

Na podstawie art. 36 a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 256, poz. 2572; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781) zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gryfinie w składzie:

 1. Piotr Romanicz - przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Janina Nikitińska - przedstawiciel organu prowadzącego,
 3. Jerzy Miler - przedstawiciel organu prowadzącego,
 4. Zofia Morawska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 5. Urszula Kowalska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 6. Teresa Nawrocka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 7. Janusz Janiszewski - przedstawiciel rady pedagogicznej,
 8. Kamila Gadomska - przedstawiciel rady pedagogicznej,
 9. Renata Golenia - przedstawiciel rodziców,
 10. Beata Awdymirzec - przedstawiciel rodziców,
 11. Elżbieta Tomaszczyk - przedstawiciel związku zawodowego.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfina

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gryfinie Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zgodnie z art. 36 a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) powołuje komisje do przeprowadzenia postępowania konkursowego. Skład komisji został ustalony w uzgodnieniu z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury w Gryfinie oraz Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj