Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-11/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Gryfino”

ZARZĄDZENIE Nr 0151-11/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 stycznia 2005 r.


w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Gryfino”

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203/ oraz art.37, art.38, art.39, art.40, art.41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207, poz. 2108): oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami/ - zarządzam, co następuje:

§1. Zatwierdzam „Regulamin przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Gryfino”.

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia .

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

§ 5. Tracą moc Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 74/03 z dnia 19 maja 2003 r., Nr 123/03 z dnia 5 września 2003 oraz Nr 160/03 z dnia 27 października 2003 r. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

W związku z wejściem w życie w dniu 22 września 2004 r. nowelizacji ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603/ oraz ukazaniem się Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207, poz. 2108), należało opracować nowy „Regulamin przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Gryfino”.

Z uwagi na powyższe, zgodnie z § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, wydano Zarządzenie zatwierdzające niniejszy Regulamin.

Przygotowała
Teresa Drążek

 

Załącznik Nr 1
„Regulamin przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Gryfino”

 

Rozdział I
 Przepisy ogólne

§ 1

 1. Regulamin określa tryb postępowania przy przeprowadzaniu przetargów w zakresie sprzedaży, oddawania w użytkowanie wieczyste, najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfino.

§ 2

 1. Przygotowanie działań, o których mowa w § 1, zwanych dalej „obrotem nieruchomościami”, a także realizacja rozstrzygnięć podejmowanych w tym zakresie przez organy Gminy należy do Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami .

Rozdział II
Zlecenie przetargu

§ 3

 1. Wolne nieruchomości są zbywane w drodze przetargu lub rokowań, organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na zasadach i w trybie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207, poz. 2108).
 2. Przeprowadzenie przetargu jest obowiązkowe w przypadku sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najmu lub dzierżawy, o których mowa w art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. nr 261, poz. 2603). Podstawą do ustalenia miesięcznych stawek czynszu najmu za 1m2 dla nieruchomości nierolnych lub czynszu dzierżawnego na cele rolne są stosowne uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Burmistrza.

§ 4

 1. Cena nieruchomości zostaje ustalona na podstawie jej wartości ustalonej przez Rzeczoznawcę Majątkowego w formie operatu szacunkowego.
 2. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu zostaje ustalona w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.
 3. Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, drugi przetarg organizuje się w okresie nie krótszym niż 2 tygodnie ale nie dłuższym niż w terminie 6 miesięcy od dnia zamknięcia pierwszego przetargu.
 4. Ceny wywoławcze do drugiego przetargu są ustalane przez Burmistrza Miasta i Gminy w wysokości niższej niż wartość nieruchomości, jednak nie niższej niż 50% tej wartości. Drugi przetarg z obniżoną przez organizatora ceną wywoławczą nieruchomości musi być ogłoszony nie wcześniej niż po upływie 2 tygodni i nie później niż po upływie 6 miesięcy od daty zamknięcia pierwszego przetargu.
 5. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust.3 Burmistrza Miasta i Gminy nie zorganizuje drugiego przetargu , należy zorganizować ponownie pierwszy przetarg.
 6. Jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym Burmistrza Miasta i Gminy w okresie nie krótszym niż 2 tygodnie, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy licząc od daty jego zamknięcia może zbyć nieruchomość w drodze rokowań lub organizować kolejne przetargi, na zasadach obowiązujących przy organizowaniu drugiego przetargu.
  Rokowania można zorganizować nie wcześniej niż po upływie wyżej określonych terminów na zasadach określonych w § 16 niniejszego regulaminu.

§ 5

 1. Przy oddawaniu nieruchomości w dzierżawę lub najem - Burmistrz Miasta i Gminy każdorazowo, w drodze zarządzenia, ustala kwotę wywoławczą jednorazowej opłaty odstępnego.
 2. Kwotę odstępnego, którą zobowiązany jest zapłacić oferent wygrywający przetarg - ustala się w wysokości kwoty uzyskanej w wyniku przetargu + VAT.

Rozdział III
Ogłoszenie przetargu i warunki jego organizowania.

§ 6

 1. Ogłoszenia o przetargu lub rokowaniach podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu, na stronach internetowych Urzędu oraz poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu .
 2. W ogłoszeniu o przetargu nie można zamieszczać terminów kolejnych przetargów lub rokowań na zbycie tej samej nieruchomości.
 3. W przypadku przetargu lub rokowań, w których cena wywoławcza jest większa od 10.000 euro ogłoszenie o przetargu lub rokowaniach zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu.
 4. W przypadku przetargu lub rokowań, w którym cena wywoławcza jest większa od 100.000 euro ogłoszenie o przetargu lub rokowaniach zamieszcza się co najmniej 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu lub rokowań, w prasie codziennej ogólnokrajowej. W przypadku nieruchomości, których cena jest wyższa niż równowartość 10.000.000 euro, ogłoszenie zamieszcza się co najmniej dwukrotnie.
 5. Przeliczenie ceny wywoławczej na równowartość euro dokonuje się nie wcześniej niż na 7 dni przed terminem pierwszego ogłoszenia o przetargu, według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w tym dniu.
 6. W cenie wywoławczej nieruchomości gruntowej zabudowanej oddawanej w użytkowanie wieczyste do ustalenia opłat wyodrębnia się cenę gruntu, budynków znajdujących się na tym gruncie lub lokali oraz innych urządzeń znajdujących się na gruncie, które mają być przedmiotem odrębnej własności. W takim przypadku w cenie uzyskanej w przetargu, dla odrębnego ustalenia tych cen przyjmuje się proporcje zachodzące między nimi w cenie wywoławczej.

§ 7

 1. Ustala się, że wysokość wadium, jakie obowiązane będą wpłacić osoby fizyczne i osoby prawne aby wziąć udział w przetargu wynosić będzie:
  1. 20 % w przypadku, gdy cena wywoławcza wynosi do 20.000,00 zł
  2. 10 % w przypadku, gdy cena wywoławcza wynosi powyżej 20.000,00 zł. w zaokrągleniu w górę do pełnych setek złotych.
 2. W szczególnych przypadkach Burmistrz Miasta i Gminy może ustalić inną stawkę procentową wadium w drodze odrębnego zarządzenia, jednak nie wyższą niż 20 % ceny wywoławczej i nie niższą niż 5 % tej ceny.
 3. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
 4. Burmistrz Miasta i Gminy podaje w ogłoszeniu o przetargu wybrane terminy i formy wnoszenia wadium.
 5. Wadium zwraca się bez oprocentowania, niezwłocznie – jednak nie później niż w terminie 3 dni, odpowiednio po:
  1. odwołaniu przetargu
  2. zamknięciu przetargu
  3. unieważnieniu przetargu
  4. zakończeniu przetargu z wynikiem negatywnym,
 6. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości lub pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.
 7. Osobom, które nie wygrają przetargów, zostanie zwrócone wadium, bez oprocentowania, z potrąceniem kosztów manipulacyjnych w wysokości 15,00 zł.
 8. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega niezwłocznie zwrotowi po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

§ 8

 1. W celu przeprowadzenia przetargu lub rokowań Burmistrz Miasta i Gminy powołuje w drodze Zarządzenia stałą Komisję Przetargową.

§ 9

 1. Działaniom Komisji przewodniczy jej Przewodniczący.
 2. Komisja przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 3. Przewodniczący komisji przetargowej sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu. Protokół powinien zawierać informacje określone w § 10, ust. 1 pkt 1-11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Rozdział IV
Formy przetargu

§ 10

 1. Przetarg przeprowadza się w formie:
  1. przetargu ustnego nieograniczonego,
  2. przetargu ustnego ograniczonego,
  3. przetargu pisemnego nieograniczonego,
  4. przetargu pisemnego ograniczonego.
 2. Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny. Przetarg pisemny ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty .
 3. O zastosowaniu formy przetargu decyduje Rada Miejska w drodze uchwały.

§ 11

 1. Przewodniczący Komisji otwiera przetarg przez podanie do publicznej wiadomości:
  1. oznaczenia nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości.
  2. powierzchni nieruchomości
  3. opisu nieruchomości
  4. informacji o obciążeniach nieruchomości
  5. ceny wywoławczej
  6. pouczenia, że skutkiem uchylenia się od zawarcia umowy będzie utrata wadium
  7. listy uczestników przetargu
  8. informacji o sposobie ustalania opłat, obowiązku zapłaty ceny oraz terminach ich wnoszenia.

§ 12

 1. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym powinno zawierać informacje określone w § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
 2. Przetarg ustny nieograniczony jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o kwotę minimalnego postąpienia ustalonego przez uczestników przetargu, które nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Licytację rozpoczyna się od wywoławczej ceny nieruchomości.
 4. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestników przetargu, gdy inny uczestnik zaoferuje cenę powiększoną o minimalne postąpienie.
 5. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg a następnie ogłasza imię i nazwisko lub nazwę osoby prawnej, która wygrała przetarg.
 6. Przewodniczący Komisji przetargowej sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu. Protokół powinien zawierać informacje, o których mowa w § 10 pkt 1 ust. 1-11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości i być sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba ustalona jako nabywca. W/w protokół stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

§ 13

 1. Przetarg ustny ograniczony przeprowadza się jeżeli warunki przetargu mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób.
 2. W ogłoszeniu o przetargu ustnym ograniczonym podaje się informacje, że przetarg jest ograniczony, wraz z uzasadnieniem wyboru formy przetargu oraz wyznacza się termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.
 3. Komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje do uczestnictwa w przetargu, wywieszając listę osób zakwalifikowanych, nie później niż na jeden dzień przed wyznaczonym terminem przetargu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
 4. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

§ 14

 1. Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym powinno zawierać informacje określone w § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
 2. Oferty składane na przetarg pisemny nieograniczony mogą być składane najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.
 3. Przetarg może się odbyć chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 4. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
 5. Otwarcia kopert dokonuje Komisja w kolejności ich złożenia, oznacza je kolejnymi numerami, a Przewodniczący opatruje je swoim podpisem, w części jawnej przetargu w obecności oferentów oraz kwalifikuje je do części niejawnej przetargu.
 6. Komisja zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu oraz o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
 7. Komisja przetargowa w części niejawnej przetargu, dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert oraz sporządza protokół z przetargu.
 8. Komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, zawiadamiając ich o terminie dodatkowego przetargu.
 9. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.
 10. Przewodniczący Komisji przetargowej zawiadamia na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

§ 15

 1. Przetarg pisemny ograniczony przeprowadza się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób. Warunki przetargowe ustala Burmistrz Miasta i Gminy wraz z uzasadnieniem wyboru formy przetargu, podając informację w ogłoszeniu o przetargu.
 2. W ogłoszeniu o przetargu pisemnym ograniczonym podaje się informację, że przetarg jest ograniczony, wraz z uzasadnieniem wyboru formy przetargu oraz wyznacza się termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.
 3. Komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje do uczestnictwa w przetargu, wywieszając listę osób zakwalifikowanych w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, nie później niż na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
 4. Przetarg może się odbyć chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

§ 16

 1. Po upływie 2 tygodni ale nie później niż po upływie 6 miesięcy od daty zamknięcia drugiego przetargu zakończonego wynikiem negatywnym Burmistrz Miasta i Gminy podejmuje działania w zakresie uruchomienia procedury rokowań. Nieruchomość może być zbyta w drodze rokowań za cenę ustaloną w tych rokowaniach w wysokości nie niższej niż 40 % jej wartości.
 2. Ogłoszenie o rokowaniach powinno zawierać informacje określone w rozporządzeniu RM § 25 pkt 1 ust. 1-11. Jego treść podaje się do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami § 6 niniejszego regulaminu.
 3. Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno być złożone w zamkniętej kopercie najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań i powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz siedzibę
  2. datę sporządzenia zgłoszenia
  3. oświadczenie że zgłaszający zapoznał się za warunkami rokowań oraz wyciągiem z regulaminu przetargów organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń (zał. nr 1 niniejszego regulaminu)
  4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
  5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
  6. kopię dowodu wpłaty zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy
 4. Burmistrz Miasta i Gminy ustala wysokość w/w zaliczki w wysokości od 5% do 20% wartości nieruchomości oraz termin i miejsce jej wpłaty.
 5. Rokowania mogą być przeprowadzone choćby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
 6. Burmistrz Miasta i Gminy powierza przeprowadzenie rokowań Komisji Przetargowej, która przeprowadziła ostatni przetarg.
 7. Przewodniczący Komisji przeprowadzającej rokowania otwiera rokowania, przekazując uczestnikom informacje, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt –4 i 9-11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
 8. Przy przeprowadzaniu rokowań komisja w obecności uczestników:
  1. podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń oraz sprawdza dowody, o których mowa w § 26 ust 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,
  2. otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom, oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań,
  3. przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłaszane przez uczestników rokowań,
  4. ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.
 9. Komisja przeprowadzająca rokowania odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia:
  1. nie odpowiadają warunkom rokowań
  2. zostały złożone po określonym terminie
  3. nie zawierają danych wymienionych w §26 ust. 2 lub dane te są niekompletne oraz nie zwierają dowodów, o których mowa w §26 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,
  4. są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.
 10. Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy, oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.
 11. Dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone w trakcie ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.
 12. Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie wybiera nabywcy, z zastrzeżeniem punktu 13.
 13. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.
 14. Z przeprowadzonych rokowań przewodniczący komisji sporządza protokół.
 15. Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu.
 16. Przewodniczący komisji zawiadamia ustnie uczestników rokowań w wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu.
 17. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze rokowań może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Wierzytelność w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w szczególności przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata w wysokości 25% podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Rozdział V
Postanowienia końcowe.

§ 17

 1. Wynik wyboru wraz z informacją z przebiegu postępowania Komisja przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy, w terminie 7 dni od zakończenia przetargu oraz podaje do publicznej wiadomości, wywieszając w siedzibie urzędu na okres 7 dni informację o wyniku przetargu.
 2. Komisja zawiadamia w formie pisemnej oferentów o dokonanym wyborze.
 3. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego.
 4. Burmistrz Miasta i Gminy może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.