Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-135/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 07 października 2005 r. w sprawie wyznaczenia w m. Gryfinie miejsc do sprzedaży w dniach od 31.10.2005 r. do 02.11.2005 r. chryzantem i zniczy, z okazji Święta Zmarłych.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-135/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 07 października 2005 r.

w sprawie wyznaczenia w m. Gryfinie miejsc do sprzedaży w dniach od 31.10.2005 r. do 02.11.2005 r. chryzantem i zniczy, z okazji Święta Zmarłych.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,  Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/, oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam następujące miejsca w m. Gryfinie na sprzedaż w dniach  od 31.10.2005 r. do 02.11.2005 r. chryzantem i zniczy:

  • Plac Barnima
  • Parking przy Bibliotece Publicznej, ul. Kościelna
  • Parking przy Cmentarzu Wojennym, ul. Wojska Polskiego

§ 2. Pobranie opłaty targowej nastąpi na podstawie Uchwały Nr XV/224/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 04.12.2003 r. w sprawie poboru niektórych podatków   i opłat lokalnych w drodze inkasa, oraz Uchwały Nr XXVII/374/04 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 28.10.2004 r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Z okazji Święta Zmarłych tradycją jest wyznaczanie przez Gminę miejsc pod stoiska handlowe na sprzedaż chryzantem i zniczy. Podobnie jak w roku ubiegłym warunki te spełniają:

  • Plac Barnima
  • Parking przy Bibliotece Publicznej, ul. Koscielna
  • Parking przy Cmentarzu Wojennym, ul. Wojska Polskiego

Pobranie opłaty targowej dokona Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie, na podstawie Uchwały Nr XXVII/374/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28.10.2004 r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru, oraz Uchwały Nr XV/224/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 04.12.2003 r. w sprawie poboru niektórych podatków i opłat Lokalnych w drodze inkasa.

 

Sporządził:
Wacław Rogojsza