Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-90/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 czerwca 2005 roku w sprawie określenia wzoru informacji o otrzymanej pomocy publicznej w ramach zasady de minimis przed dniem 16 września 2004 roku składanej przez przedsiębiorców ubiegających się o ulgi podatkowe.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-90/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 czerwca 2005 roku


w sprawie określenia wzoru informacji o otrzymanej pomocy publicznej w ramach zasady de minimis przed dniem 16 września 2004 roku składanej przez przedsiębiorców ubiegających się o ulgi podatkowe.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się wzór informacji o otrzymanej pomocy publicznej w ramach zasady de minimis przed dniem 16 września 2004 roku składanej przez przedsiębiorców ubiegających się o ulgi podatkowe stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 roku.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123 poz. 1291) organ podatkowy nie może udzielić pomocy publicznej bez uprzedniego zbadania, czy przedsiębiorca wnioskujący o ulgę podatkową nie przekroczył kwoty, która wyznacza pomoc w ramach zasady de minimis. Do 16 września 2004 roku przedsiębiorca składał organowi informację o otrzymanej pomocy w myśl wzoru określonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 roku (Dz.U. Nr 196 poz. 1654). Dnia 4 września 2004 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis. Z tym dniem organy udzielające takiej pomocy mają obowiązek wystawiania zaświadczeń de minimis z urzędu wraz z wydawaną decyzją o udzielonej uldze podatkowej. Dnia 16 września 2004 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie informacji o otrzymanej pomocy innej niż pomoc de minimis. W związku z tym wygasły przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 roku.
Jest zatem konieczność wprowadzenia wzoru informacji o otrzymanej przez przedsiębiorców przed dniem 16 września 2004 roku pomocy publicznej w ramach zasady de minimis.

 

Sporządził:
Krystian Kosiński