Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-141/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 października 2005r. zmieniające zarządzenie nr 0151- 125/05 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach Prezydenta.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-141/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 października 2005r.


zmieniające zarządzenie nr 0151- 125/05 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach Prezydenta

Na podstawie art.16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta RP (Dz.U.  z 2000 r. Nr 47 poz. 544, z 2002r. Dz.U. Nr 113 poz. 984 i Nr 153 poz. 1271, z 2003r. Dz.U. Nr 57 poz. 507 i Nr 130 poz. 1188, z 2004r. Dz.U. Nr 25 poz. 219) w związku z § 11 ust. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP (Dz.U. Nr 72 poz.847 oraz z 2005r. Nr 166 poz.1394) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0151 - 125/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 15 września 2005r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 9 października 2005r. wprowadzam następujące zmiany:

 1. załącznik Nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie:
  1. Ciasnocha Aleksandra
  2. Jastrzębski Przemysław
  3. Kowalczyk Justyna
  4. Krupa Marcin
  5. Krzemińska Danuta
  6. Leśkiewicz Jan
  7. Martyniak Łukasz
  8. Tuszyńska Czesława
  9. Zdobylak Ewa Małgorzata
 2. załącznik Nr 7 do zarządzenia otrzymuje brzmienie:
  1. Guga Anna
  2. Kałucka Edyta
  3. Maćkowiak Andrzej
  4. Rożko Sebastian
  5. Sejdak Katarzyna Agnieszka
  6. Trzepacz Liliana Marta
  7. Wieczorek Artur
  8. Więch Andrzej
  9. Zakrzewski Marcin Emilian

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Gryfino

Eugeniusz Kuduk
Zastępca Burmistrza