Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-162/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Gryfińskiej Rady Sportu, określenia jej imiennego składu oraz nadania regulaminu.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-162/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 grudnia 2005 r.


w sprawie powołania Gryfińskiej Rady Sportu, określenia jej imiennego składu oraz nadania regulaminu.

Na podstawie art. 18a i 18c ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, zm. Dz.U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115; z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 25, poz. 253, poz. 93, Nr 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752; z 2003 r. Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 z 2005 r. Nr 85, poz. 726, Nr 155, 1298)
zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się Gryfińską Radę Sportu działającą na terenie Miasta i Gminy Gryfino.

§ 2. Określa się imienny skład Gryfińskiej Rady Sportu, w której skład wchodzą:

 1. Kazimierz Chojnacki - przedstawiciel KSS LOK Regalica,
 2. Tadeusz Fabisiak - przedstawiciel SKF Gryf Gryfino,
 3. Piotr Filip - przedstawiciel GKS Delf,
 4. Tomasz Grąbczewski - przedstawiciel UKS ZSZ Kamikaze,
 5. Marek Hipsz - przedstawiciel Gryfińskiego Klubu Karate,
 6. Jan Kozłowski - przedstawiciel LKS Piast,
 7. Tomasz Namieciński - przedstawiciel LKS Grot Gardno,
 8. Paweł Nikitiński - przedstawiciel KS Energetyk,
 9. Jan Podleśny - przedstawiciel MKS Hermes,
 10. Stefan Ragan - przedstawiciel LKS Odrzanka Radziszewo,
 11. Marek Reuter - przedstawiciel UKS Energetyk Junior,
 12. Krzysztof Rudnicki - przedstawiciel UKS Biały Pion,
 13. Piotr Romanicz - przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie,
 14. Daniel Cieślak - przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Nadaje się Gryfińskiej Radzie Sportu Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. O terminie pierwszego posiedzenia członkowie Gryfińskiej Rady Sportu zostaną powiadomieni pisemnie przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Dotychczasowa działalność Rady Sportu opierała się na uchwale Rady Miejskiej z dnia 30 września 2004 roku. Po zmianie ustawy o kulturze fizycznej z dnia 15 kwietnia 2005 r., konieczne stało się uchylenie ww. uchwały, gdyż nowe zapisy ustawowe wprowadziły zasadę, iż Radę Sportu winien powołać organ wykonawczy. Tworzenie rad sportu staje się jednocześnie zadaniem obligatoryjnym dla jednostek samorządu terytorialnego.
Działania Rady Sportu okazały się bardzo pomocne w kwestiach usprawnienia rozwoju kultury fizycznej w gminie Gryfino. Rada Sportu jako ciało doradcze Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino wykazała zasadność jej powołania.
Poprzedni skład i regulamin Rady Sportu został utrzymany w podobnym kształcie. Dodano reprezentanta stowarzyszenia kultury fizycznej reprezentującego sport dla osób niepełnosprawnych.

sporządził:
Daniel Cieślak

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 0151-162/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 13 grudnia 2005 r.

Regulamin działania Gryfińskiej Rady Sportu

 • 1.Regulamin określa zasady doboru członków Gryfińskiej Rady Sportu, zwanej dalej Radą, powołanej na mocy Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 25, poz. 253, poz. 93, Nr 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752; z 2003 r. Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 z 2005 r. Nr 85, poz. 726, Nr 155, poz 1298.), a także sposób jej działalności.
 • 2.1. W skład Gryfińskiej Rady Rady wchodzą:
  1. po jednym przedstawicielu każdego klubu sportowego z terenu Miasta i Gminy Gryfino, który realizuje w formie zlecenia zadania z zakresu kultury fizycznej i otrzymuje na ten cel dotację celową z budżetu Miasta i Gminy Gryfino,
  2. dwóch pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
  3. przedstawiciel klubu sportowego działającego na terenie Miasta i Gminy Gryfino na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • 2.2. Członków Rady powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, z uwzględnieniem pkt. 2.1.
 • 2.3. Klub sportowy, który otrzyma w danym roku budżetowym dotację celową, o której mowa w pkt. 2.1 wnioskuje do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o dołączenie do składu Rady wskazanej na piśmie osoby.
 • 2.4. Przedstawiciel Klubu sportowego, który nie otrzymał w danym roku budżetowym dotacji celowej, o której mowa w pkt. 2.1, jest odwołany przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino ze składu Rady.
 • 2.5 Na pisemny wniosek, zainteresowanego klubu sportowego, zmiany przedstawiciela tego klubu dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.
 • 2.6. Zasady, o których mowa w pkt. 2.3 i 2.4 nie dotyczą przedstawiciela klubu sportowego działającego na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • 2.7. Zmiany składu Rady dokonywane są zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
 • 3.1. Członkowie Rady na pierwszym posiedzeniu wyłaniają ze swego grona Przewodniczącego oraz ustalają terminarz i roczny plan pracy.
 • 3.2. Wybór Przewodniczącego następuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem, iż Przewodniczącym nie może być przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
 • 3.3. Pracą Rady kieruje jej Przewodniczący, który zwołuje posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 • 3.4. Przewodniczący zwołuje posiedzenia także na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 3 członków Rady lub na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
 • 3.5. W posiedzeniach Rady może brać udział Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino oraz jego Zastępca.
 • 3.6. Przewodniczący ma prawo zaprosić na posiedzenia z głosem doradczym inne osoby, w szczególności spośród osób posiadających wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie.
 • 4.1. Rada wyraża opinie w formie uchwał podejmowanych w trybie głosowania określonym w pkt. 3.2.
 • 4.2. Uchwały podjęte przez Radę przedkładane są Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino oraz Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Gryfinie za pośrednictwem Przewodniczącego Gryfińskiej Rady Sportu.
 • 5.1. Obsługę kancelaryjną Rady zapewnia Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
 • 5.2. Z przebiegu każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół.
 • 5.3. Protokół podpisuje przewodniczący Rady.
 • 5.4. Dokumentacja Rady przechowywana jest w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.