Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-145/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 października 2005 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-145/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 października 2005 r.

w sprawie ogłoszenia wyników wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873; z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298) w związku z Zarządzeniem  Nr 0151-130/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 26 września 2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób ogłaszam co następuje:

§ 1

  1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w drodze otwartego konkursu ofert  na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. "Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom tego pozbawionym" wpłynęła jedna oferta. Ofertę złożył Parafialny Zespół Caritas Parafii p.w. Narodzenia N.M.P.; ul. Kościelna 30; 74-100 Gryfino.
  2. Złożona oferta spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873; z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155,  poz. 1298) i Zarządzenia Nr 0151-130/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 26 września 2005 r.
  3. Powierzenie zadań do realizacji oferentowi, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w drodze  umowy.

§ 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gryfinie.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Gryfino

Eugeniusz Kuduk
Zastępca Burmistrza

 

UZASADNIENIE

Przesłanką wydania zarządzenia w sprawie ogłoszenia wyniku przeprowadzonego postępowania w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego będącego zadaniem własnym gminy jest dyspozycja zawarta w pkt 5 w części "Termin składania ofert" załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 0151-130/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  26 września 2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom  w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 

Sporządziła:
Ewa Urbańska