Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-119/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-119/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 sierpnia 2005 r. 

w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r . Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Oddać w użyczenie Gryfińskiemu Domowi Kultury z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej, na okres 3 lat, począwszy od dnia  1 września 2005 r., nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Gryfino, położoną w Gryfinie przy ul. Bol. Chrobrego nr 48 (obręb nr 3), obejmującą działkę gruntu nr 154/2 o powierzchni 0,5682 ha oraz budynek Młodzieżowego Domu Kultury i pawilon wolnostojący.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Gmina Gryfino jest właścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej szczegółowo opisanej w § 1 zarządzenia.
Nieruchomość wykorzystywana była przez Młodzieżowy Dom Kultury, który jest jednostką organizacyjną Gminy, do prowadzenia działalności statutowej, na podstawie umowy użyczenia z dnia 10 września 2003 r.
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nr XXXV/455/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. - z dniem 31 sierpnia 2005 r. nastąpi likwidacja tej jednostki  a dotychczasowe formy jej działalności przejmie Gryfiński Dom Kultury.
W związku z powyższym należy przyznać GDK tytuł prawny do władania nieruchomością w formie umowy użyczenia.

Sporządziła:
K. Lamperska