Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-79/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowych, położonych w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych nr 8.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-79/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 maja 2005 r.

 w sprawie ustalenia cen wywoławczych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowych, położonych w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych nr 8.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r Nr 102, poz. 1055, i Nr 116, poz. 1203 / , art.67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 , Nr 281, poz. 2782/ oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 ze zmianami / - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam ceny wywoławcze do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowych/ użytkowych/, położonych w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych nr 8, w poniższych wysokościach:

  • lokal nr 1a - 1.226.000,- zł
  • lokal nr 1   - 19.000,- zł
  • lokal nr 2   - 18.000,- zł
  • lokal nr 3   - 18.000,- zł
  • lokal nr 4   - 17.000,- zł.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXI/425/05 i Nr XXXI/426/05 z dnia 24.02.2005r.gminne lokale użytkowe oznaczone numerami: 1a, 1, 2 , 3 i 4 w budynku przy ul. Sprzymierzonych nr 8 w Gryfinie, przeznaczone są do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego dla poszczególnych nieruchomości lokalowych wynosi;

  • dla lokalu nr 1a - 1.225.096 zł,
  • dla lokalu nr 1   - 18.210 zł,
  • dla lokalu nr 2   - 17.350 zł,
  • dla lokalu nr 3   - 17.350 zł,
  • dla lokalu nr 4   - 16.480 zł.

Do powyższych cen nieruchomości lokalowych zostały doliczone, poniesione przez Gminę koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.

 

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec