Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-142/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 października 2005r w sprawie powołania komisji do dokonania spisu z natury rzeczy znajdujących się w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy ul. Sienkiewicza nr 2 w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-142/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO 
z dnia 24 października 2005r.

 w sprawie powołania komisji do dokonania spisu z natury rzeczy znajdujących się w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy ul. Sienkiewicza nr 2 w Gryfinie. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, i Nr 116, poz. 1203) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję do dokonania spisu z natury rzeczy znajdujących się w gminnym lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy ul. Sienkiewicza nr 2 w Gryfinie, zlokalizowanym na działce, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 92/2 o ogólnej powierzchni 811 m2, w składzie:

  • Teresa Drążek - przewodnicząca - z-ca Naczelnika Wydziału Działalności  Gosp. Rolnictwa i Gospodarki  Nieruchomościami UMiG w Gryfinie
  • Helena Pasztaleniec - członek komisji - inspektor w Wydziale Działalności Gosp. Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami UMiG w Gryfinie
  • Janina Major - członek komisji - naczelnik Wydziału Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska  UMiG w Gryfinie
  • Habib Hamdaoui - członek komisji - inspektor w Wydziale Planowania  Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji UMiG w Gryfinie
  • Elżbieta Jarosz - członek komisji - starszy pracownik socjalny w OPS  w Gryfinie

§ 2. Po dokonaniu spisu z natury , komisja ulega rozwiązaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

U z a s a d n i e n i e

Nieruchomość lokalowa , położona w Gryfinie przy ul. Sienkiewicza nr 2/2 stanowi własność Gminy Gryfino. Obejmuje ona lokal mieszkalny, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, ubikacji i balkonu o powierzchni 63,60 m2, udział 42/100 części w urządzeniach i częściach wspólnych budynku oraz udział 50/100 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 92/2 o ogólnej powierzchni 811 m2.
Gmina stała się właścicielem nieruchomości na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gryfinie z dnia 11.05.2005r - sygn. akt I Ns 21/05, stwierdzającego nabycie w drodze spadku.
Uchwałą Nr XLI/515/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29.09.2005r. nieruchomość lokalowa została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
W związku z powyższym konieczne jest dokonanie spisu z natury rzeczy pozostawionych w lokalu przez byłą właścicielkę i powołanie komisji do tej czynności.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec