Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-122/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-122/05
  BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 31 sierpnia 2005r. 


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 128 ust. 1, pkt. 1, 2, ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64 poz. 565) oraz § 16 pkt. 1 uchwały Nr XXIX/398/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 26.098 zł

Dział
Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 23.075
75108   Wybory do Sejmu i Senatu 23.075
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 23.075
 
852    

Pomoc społeczna

3.023
85212   Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.000
6310 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 2.000
85213   Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 1.023
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.023
OGÓŁEM

26.098

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 203.836 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
630     Turystyka 5.000
63095   Pozostała działalność 5.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
 
700     Gospodarka mieszkaniowa 18.200
70095   Pozostała działalność 18.200
4260 Zakup energii 18.200
 
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 23.075
75108   Wybory do Sejmu i Senatu 23.075
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.500
4120 Składki na Fundusz Pracy 200
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.375
 
801     Oświata i wychowanie 3.638
80195   Pozostała działalność 3.638
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 1.638
 
852     Pomoc społeczna 3.023
85212   Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2.000
85213   Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 1.023
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.023
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 980
85495    Pozostała działalność 980
4300 Zakup usług pozostałych 980
 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.000
90013   Schroniska dla zwierząt 2.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
 
926     Kultura fizyczna i sport 147.920
92601   Obiekty sportowe 147.920
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120.000
4300 Zakup usług pozostałych 27.920
OGÓŁEM 203.836

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 177.738 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
630     Turystyka 5.000
63095   Pozostała działalność 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.000
 
700     Gospodarka mieszkaniowa 18.200
70095   Pozostała działalność 18.200
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.200
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17.000
 
801     Oświata i wychowanie 3.638
80195   Pozostała działalność 3.638
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.638
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 980
85412   Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 980
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 980
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.000
90013   Schroniska dla zwierząt 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 2.000
 
926       Kultura fizyczna i sport 147.920
92601   Obiekty sportowe 147.920
4270 Zakup usług remontowych 147.920
OGÓŁEM 177.738

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy związane są z przeniesieniami środków między paragrafami w celu prawidłowego ich zaklasyfikowania oraz z przyznaniem dotacji celowych, i tak:

  • Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 378/2005 zwiększona została Gminie dotacja celowa z tytułu realizacji zadań zleconych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 1.023 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne;
  • Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 387/2005 zwiększona została Gminie dotacja celowa z tytułu realizacji zadań zleconych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych (organizacja nowych stanowisk pracy, zakup zestawów komputerowych itp.) w związku z realizacją zadań administracji rządowej zleconych gminom wynikających z art. 17 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732) oraz z art. 20 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn.zm.);
  • Decyzją Kierownika Krajowego Biura Wyborczego przyznano gminie dotację celową na pokrycie kosztów wykonania zadań zleconych, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i do Senatu RP. Dotacje nie obejmuje środków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

 

Sporządziła:
Jolanta Staruk