Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-143/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 października 2005r.  w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-143/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 października 2005r.


 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok:

Na podstawie art. 128 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64 poz. 565) oraz § 16 pkt. 1 uchwały Nr XXIX/398/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 181.899 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
852     Pomoc społeczna 181.899
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 181.899
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 181.899

OGÓŁEM

181.899

§ 2. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 169.138 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 50.400
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 50.400
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 50.400
758     Różne rozliczenia 12.838
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 12.838
2920 Subwencje  ogólne z budżetu 12.838
 
852     Pomoc społeczna 105.900
85295 Pozostała działalność 105.900
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 105.900
OGÓŁEM

169.138

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 1.239.987 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
010     Rolnictwo i łowiectwo 4.000
01008 Melioracje wodne 4.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.000
600     Transport i łączność 10.000
60016 Drogi publiczne gminne 10.000
4270 Zakup usług remontowych 10.000
700     Gospodarka mieszkaniowa 947.500
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego 947.500
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 947.500
710     Działalność usługowa 20.000
71035 Cmentarze 20.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000
750     Administracja publiczna 2.050
75011 Urzędy wojewódzkie 2.050
4300 Zakup usług pozostałych 2.050
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 41.000
75412 Ochotnicze straże pożarne 41.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20.000
4270 Zakup usług remontowych 21.000
758     Różne rozliczenia 19.500
75818 Rezerwy ogólne i celowe 19.500
4810 Rezerwy 19.500
801     Oświata i wychowanie 638
80195 Pozostała działalność 638
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 638
851     Ochrona zdrowia 1.300
85195 Pozostała działalność 1.300
4300 Zakup usług pozostałych 1.300
852     Pomoc społeczna 181.899
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 181.899
3110 Świadczenia społeczne 181.899
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.500
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.000
4270 Zakup usług remontowych 1.000
90013 Schroniska dla zwierząt 3.500
4300 Zakup usług pozostałych 3.500
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.600
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 600
4270 Zakup usług remontowych 600
926     Kultura fizyczna i sport 2.000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 2.000
OGÓŁEM 1.239.987

§ 4. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.227.226 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
010     Rolnictwo i łowiectwo 6.500
01008 Melioracje wodne 6.500
4300 Zakup usług pozostałych 6.500
600     Transport i łączność 10.000
60016 Drogi publiczne gminne 10.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000
700     Gospodarka mieszkaniowa 947.500
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego 947.500
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 947.500
710     Działalność usługowa 23.000
71035 Cmentarze 23.000
4300 Zakup usług pozostałych 23.000
750     Administracja publiczna 2.050
75011 Urzędy wojewódzkie 2.050
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.050
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 50.400
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 50.400
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50.400
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 41.000
75412 Ochotnicze straże pożarne 41.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40.000
801     Oświata i wychowanie 638
80195 Pozostała działalność 638
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 638
851     Ochrona zdrowia 1.300
85195 Pozostała działalność 1.300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.300
852     Pomoc społeczna 105.900
85295 Pozostała działalność 105.900
3110 Świadczenia społeczne 105.900
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 12.838
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 12.838
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12.838
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.500
90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.000
4300 Zakup usług pozostałych 1.000
90002 Gospodarka odpadami 3.500
4300 Zakup usług pozostałych 3.500
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.600
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 600
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600
926     Kultura fizyczna i sport 16.000
92601 Obiekty sportowe 8.560
4300 Zakup usług pozostałych 8.560
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 7.440
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.940
4300 Zakup usług pozostałych 2.500

OGÓŁEM

1.227.226

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Eugeniusz Kuduk
Z-ca Burmistrza

UZASADNIENIE

Zmiany w kwotach wydatków związane są z analizą wydatków budżetowych i dotyczą przeniesień środków między paragrafami w celu prawidłowego ich zaklasyfikowania, z przyznaniem niezbędnych środków finansowych z rezerwy ogólnej budżetu gminy:

  • 14.000 zł na brakujące środki finansowe na bieżące zobowiązania Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych - obsługa imprez kulturalno-oświatowych (dział 926),
  • 5.500 zł na brakujące środki związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej i rozbiórka istniejącego zbiornika wodnego i wykonanie urządzeń melioracji wodnej” (dział 010) oraz na utrzymanie cmentarzy komunalnych (dział 710),

z rezerwy oświatowej na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela (12.838 zł.),   z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego:

  • Nr 440/2005 zmniejszone zostały Gminie dotacje celowe z tytułu realizacji zadań własnych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 181.899 zł przeznaczone na wypłaty zasiłków okresowych, o których mowa w art. 147 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.); zmiany dokonane są w oparciu o informacje ośrodka społecznego o potrzebach w tym zakresie;
  • Nr 457/2005 zwiększone zostały Gminie dotacje celowe z tytułu realizacji zadań własnych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295– Pozostała działalność o kwotę 105.900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”;

oraz zgodnie z decyzjami Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie:

Nr ZPOW-680-15/05, Nr ZF-3101-82/05 przyznano dotację celową na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP oraz za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników ponownego głosowania w wyborach Prezydenta RP w wysokości (2x25.200 zł) - 50.400 zł;

 

Sporządziła:
Bożena Mejna