Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-84/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 maja 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-84/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 maja 2005r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 128 ust. 1, pkt. 1, ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; 2005r. Nr 14, poz. 114) oraz § 16 pkt. 1 uchwały Nr XXIX/398/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 671.816 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
700     Gospodarka mieszkaniowa 1
70005    Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1
4430 Różne opłaty i składki 1
 
801     Oświata i wychowanie 624.935
80104   Przedszkola 600.806
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 442.900
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.113
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 12.300
4440 Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych 33.493
80110    Gimnazja 3.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 12.129
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.129
80195    Pozostała działalność 9.000
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
 
851       Ochrona zdrowia 3.000
85195    Pozostała działalność 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
 
854       Edukacyjna opieka wychowawcza 17.000
85412    Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 13.000
4300 Zakup usług pozostałych 13.000
85495    Pozostała działalność 4.000
4300 Zakup usług pozostałych 4.000
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11.630
92105    Pozostała zadania w zakresie kultury 11.630
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.000
4300 Zakup usług pozostałych 4.630
 
926     Kultura fizyczna i sport 15.250
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 15.250
4300 Zakup usług pozostałych 15.250

OGÓŁEM

671.816

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 671.816 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
700     Gospodarka mieszkaniowa 1
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1
4580 Pozostałe odsetki 1
 
801     Oświata i wychowanie 624.935
80101    Szkoły podstawowe 2.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 600.806
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 442.900
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.113
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 12.300
4440 Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych 33.493
80110    Gimnazja 3.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 12.129
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.129
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000
80195   Pozostała działalność 7.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.000
 
851       Ochrona zdrowia 3.000
85195   Pozostała działalność 3.000
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3.000
 
854

    Edukacyjna opieka wychowawcza 17.000
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 4.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000
85412   Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 13.000
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 13.000
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11.630
92105   Pozostała zadania w zakresie kultury 4.630
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.630
92195   Pozostała działalność 7.000
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 7.000
 
926     Kultura fizyczna i sport 15.250
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 15.250
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5.000
3020 Zakup usług pozostałych 10.250
OGÓŁEM 671.816

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zmiany w kwotach wydatków związane są z analizą wydatków budżetowych na koniec maja 2005 roku i dotyczą przeniesień środków między paragrafami  w celu prawidłowego ich zaklasyfikowania oraz z uwagi na ponowne odtworzenie w budżetach gmin rozdziału 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych przenosi się całość wydatków planowanych na ten cel z rozdziału 80104 - Przedszkola.

 

Sporządziła:
Jolanta Staruk