Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-21/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Porządkowego Cmentarza Komunalnego w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-21/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 stycznia 2005 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Porządkowego Cmentarza Komunalnego w Gryfinie


Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142. poz.1591; z 2002 r. Nr 23. poz.220, Nr 62. poz.558, Nr 113. poz.984, Nr 153. poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80. poz.717, Nr 162. poz.1568;  z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203,/ w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych /Dz. U. z 1975, Nr 17. poz.94; z 1989 r. Nr 29. poz.154; z 1990 r. Nr 34. poz.198; z 1991 r. Nr 64. poz.271; z 1997 r. Nr 126. poz.805; z 1999 r. Nr 106. poz.668, Nr 141. poz.943; z 2000 r. Nr 12.
poz.136/ zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin Porządkowy Cmentarza Komunalnego w Gryfinie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zarządcy Cmentarza Komunalnegow Gryfinie - Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie.

§ 3. Zobowiązuję Zarządcę do umieszczenia Regulaminu na terenie cmentarza komunalnego w Gryfinie.

§ 4. Traci moc dotychczas obowiązujący regulamin cmentarza.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0151-21/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 31 stycznia 2005r.

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY
CMENTARZA KOMUNALNEGO W GRYFINIE

§ 1.

 1. Cmentarz Komunalny w Gryfinie stanowi mienie gminne.
 2. Cmentarzem zarządza zarządca wybrany przez Gminę, zwany dalej Zarządcą.
 3. Biuro Zarządcy cmentarza znajduje się na terenie cmentarza przy ul. Pomorskiej w Gryfinie, w dni robocze czynne w godz. 700 – 1500. Po godzinach pracy biura, pełniony jest całodobowy dyżur telefoniczny.
 4. Cmentarz jest otwarty w okresie od 1 kwietnia do 30 września w godz. 700-2100a w okresie od 1 października do 31 marca w godz. 700-1700 /nie dotyczy 1 i 2 listopada/.
 5. Wydawanie zwłok odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1300
 6. Pogrzeby odbywają się w dni robocze w godz. od 900-1500. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, Zarządca umożliwi zorganizowanie pogrzebu w innych dniach i godzinach.

§ 2.

 1. Na terenie cmentarza zabrania się:
  1. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
  2. zaśmiecania oraz wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,
  3. niszczenia zieleni i urządzeń cmentarnych, nagrobków itp.,
  4. przebywania w stanie nietrzeźwym i spożywania alkoholu,
  5. przebywania poza godzinami otwarcia,
  6. wprowadzania zwierząt,
  7. prowadzenia akwizycji i reklamy, rozkładania wizytówek na grobach itp.,
  8. prowadzenia działalności handlowej bez zgody zarządcy.
 2. Na terenie cmentarza zakazuje się bez uprzedniego zgłoszenia i uzyskania zgody Zarządcy dokonywania następujących czynności:
  1. prac kamieniarsko - budowlanych oraz przywozu i wywozu materiałów do prac kamieniarsko – budowlanych,
  2. wjazdu wszelkimi pojazdami z wyjątkiem karawanów dowożących zwłoki,
  3. przenoszenia i wynoszenia z cmentarza nagrobków i ich elementów oraz innych elementów cmentarza,
  4. ustawiania ławek, płotków itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy,
  5. sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów,
  6. umieszczania tablic informacyjnych i reklamowych w obrębie cmentarza oraz na ogrodzeniach cmentarza.

§ 3.

 1. Wysokość opłat za korzystanie z cmentarza określa Rada Miejska w Gryfinie.
 2. Opłaty za korzystanie z cmentarza pobiera Zarządca.
 3. Przed upływem terminu ważności opłat, na jaki został opłacony grób i miejsce rezerwowe,  Zarządca w miarę możliwości powiadamia pisemnie osobę zainteresowaną utrzymaniem, która winna zgłosić zamiar przedłużenia terminu ważności uprawnień do danego grobu lub miejsca rezerwowego, dokonując stosownej opłaty.
 4. W przypadku nie uiszczenia opłaty przedłużającej termin ważności uprawnień do danego grobu lub miejsca rezerwowego, grób lub miejsce rezerwowe kwalifikuje się do likwidacji. Miejsce rezerwowe to teren przeznaczony pod grób w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej mogiły w tym samym rzędzie. Wykupione może być tylko jedno miejsce rezerwowe przez najbliższego członka rodziny osoby zmarłej.
 5. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie i tablicy informacyjnej w biurze Zarządcy na co najmniej 3 miesiące przed terminem likwidacji.
 6. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

§ 4. Miejsce pochówku po ekshumacji związanej z przeniesieniem zwłok w inne miejsce spoczynku, pozostaje do dyspozycji Zarządcy bez zwrotu opłaty za nie wykorzystany okres za jaki została uiszczona.

§ 5. Groby, w tym murowane oraz miejsca rezerwowe pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu wtórnego.

§ 6.

 1. Budowa grobów murowanych i nagrobków może odbywać się tylko po uzgodnieniu z Zarządcą.
 2. Zarządca cmentarza dokonuje odbioru prac wyszczególnionych w ust.1.
 3. Obowiązkiem wykonawcy prac jest wywóz gruzu, ziemi i innych pozostałości po robotach ziemnych i budowlanych, a także naprawianie wszystkich powstałych w wyniku prac, szkód oraz przywrócenia otoczenia do stanu poprzedniego.

§ 7.

 1. Dom przedpogrzebowy przeznaczony jest do:
  1. przechowywania zwłok,
  2. przygotowania do ceremonii pogrzebowych w kaplicy cmentarnej. Zwłoki przyjmowane są przez całą dobę.
 2. Przyjęcie do domu przedpogrzebowego zmarłych następuje:
  1. w trumnie lub kapsule oznaczonej imieniem i nazwiskiem,
  2. zwłoki z wypadków przyjmowane są na podstawie wniosku prokuratury lub policji z określeniem nazwiska lub miejsca wypadku. Zwłoki muszą być odpowiednio zabezpieczone.

§ 8.

 1. Zgłoszenia pogrzebu dokonuje rodzina osoby zmarłej, uprawniona instytucja lub organ w biurze Zarządcy cmentarza na podstawie przedłożonej karty zgonu.
 2. Rodzina lub uprawniony organ, instytucja zgłaszając pogrzeb określa sposób przebiegu ceremonii pogrzebowej.

§ 9. Gmina Gryfino oraz Zarządca cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek  klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

§ 10. Osoby naruszające obowiązujące przepisy podlegają karze w myśl ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 ze zmianami/ oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń /Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114 ze zmianami/.

 

U Z A S A D N I E N I E

Regulamin Porządkowy Cmentarza Komunalnego w Gryfinie jako sprawa publiczna o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżona ustawami na rzecz innych podmiotów należy do zadań własnych gminy (art.7 ust.1 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym).
Przedłożony Regulamin ustala normy obowiązujące na cmentarzu dla jego użytkowników. Określa zasady zachowania oraz procedurę związaną z chowaniem zmarłych, budową nagrobków itp. Reguluje też sprawy opłat za korzystanie z cmentarza.