Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-91/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie, Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy, Szkoły Podstawowej w Radziszewie, Szkoły Podstawowej w Żabnicy oraz Przedszkola Nr 2 z oddziałami żłobkowymi w Gryfinie.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-91/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 czerwca 2005 r.

w sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie, Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy, Szkoły Podstawowej w Radziszewie, Szkoły Podstawowej w Żabnicy oraz Przedszkola Nr 2 z oddziałami żłobkowymi w Gryfinie

Na podstawie art. 36a ust. 5 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w składzie:

 1. Piotr Romanicz - przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Władysław Hołub - przedstawiciel organu prowadzącego,
 3. Janina Nikitińska - przedstawiciel organu prowadzącego,
 4. Wacława Parulska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 5. Ryszard Lejman - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 6. Jadwiga Fragstein-Niemsdorff - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 7. Barbara Szczerbińska - przedstawiciel rady pedagogicznej,
 8. Zyta Niska - przedstawiciel rady pedagogicznej,
 9. Barbara Chojnacka - przedstawiciel rodziców,
 10. Tomasz Kling - przedstawiciel rodziców,
 11. Elżbieta Tomaszczyk - przedstawiciel związku zawodowego,
 12. Dariusz Ulanowski – przedstawiciel związku zawodowego.

§ 2. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie w składzie:

 1. Eugeniusz Kuduk - przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Władysław Hołub - przedstawiciel organu prowadzącego,
 3. Janina Nikitińska - przedstawiciel organu prowadzącego,
 4. Wacława Parulska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 5. Ryszard Lejman - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 6. Jadwiga Fragstein-Niemsdorff - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 7. Beata Chomicka - przedstawiciel rady pedagogicznej,
 8. Irena Łaczyńska- przedstawiciel rady pedagogicznej,
 9. Beata Kwiatek - przedstawiciel rodziców,
 10. Magda Zwolak - przedstawiciel rodziców,
 11. Elżbieta Tomaszczyk - przedstawiciel związku zawodowego,
 12. Dariusz Ulanowski – przedstawiciel związku zawodowego.

§ 3. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy w składzie:

 1. Piotr Romanicz - przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Władysław Hołub - przedstawiciel organu prowadzącego,
 3. Janina Nikitińska - przedstawiciel organu prowadzącego,
 4. Wacława Parulska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 5. Ryszard Lejman - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 6. Jadwiga Fragstein-Niemsdorff - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 7. Małgorzata Poznańska - przedstawiciel rady pedagogicznej,
 8. Lilla Wolniakowska - przedstawiciel rady pedagogicznej,
 9. Marta Kawalec - przedstawiciel rodziców,
 10. Agnieszka Brodacka - przedstawiciel rodziców,
 11. Elżbieta Tomaszczyk - przedstawiciel związku zawodowego.

§ 4. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziszewie w składzie:

 1. Eugeniusz Kuduk - przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Władysław Hołub - przedstawiciel organu prowadzącego,
 3. Janina Nikitińska - przedstawiciel organu prowadzącego,
 4. Wacława Parulska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 5. Ryszard Lejman - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 6. Jadwiga Fragstein-Niemsdorff - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 7. Jolanta Romanowicz - przedstawiciel rady pedagogicznej,
 8. Andrzej Chatłas - przedstawiciel rady pedagogicznej,
 9. Grzegorz Rajfur - przedstawiciel rodziców,
 10. Julita Mysiak - przedstawiciel rodziców,
 11. Elżbieta Tomaszczyk - przedstawiciel związku zawodowego.

§ 5. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabnicy w składzie:

 1. Piotr Romanicz - przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Władysław Hołub - przedstawiciel organu prowadzącego,
 3. Janina Nikitińska - przedstawiciel organu prowadzącego,
 4. Wacława Parulska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 5. Ryszard Lejman - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 6. Jadwiga Frangstein-Niemsdorff - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 7. Ewa Stefańska - przedstawiciel rady pedagogicznej,
 8. Mariola Wręczycka - przedstawiciel rady pedagogicznej,
 9. Sylwia Kwiatkowska - przedstawiciel rodziców,
 10. Aleksandra Miedzak - przedstawiciel rodziców,
 11. Dorota Piechowicz - przedstawiciel związku zawodowego.

§ 6. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 z oddziałami żłobkowymi w Gryfinie w składzie:

 1. Piotr Romanicz - przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Władysław Hołub - przedstawiciel organu prowadzącego,
 3. Janina Nikitińska - przedstawiciel organu prowadzącego,
 4. Wacława Parulska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 5. Ryszard Lejman - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 6. Jadwiga Fragstein-Niemsdorff - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 7. Dorota Kitajewska - przedstawiciel rady pedagogicznej,
 8. Iwona Pencarska - przedstawiciel rady pedagogicznej,
 9. Justyna Satanowska - przedstawiciel rodziców,
 10. Ewa Majchrzak - przedstawiciel rodziców,
 11. Elżbieta Tomaszczyk - przedstawiciel związku zawodowego.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

UZASADNIENIE

W związku z ogłoszeniem konkursów na stanowisko dyrektora następujących szkół podstawowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie,
- Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy,
- Szkoła Podstawowa w Radziszewie,
- Szkoła Podstawowa w Żabnicy
- oraz Przedszkola Nr 2 z oddziałami żłobkowymi w Gryfinie,

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zgodnie z art. 36 a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty powołuje komisje do przeprowadzenia postępowań konkursowych.
Składy komisji ustalono w uzgodnieniu z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty, Radami Pedagogicznymi i Radami Rodziców poszczególnych placówek oraz Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i  NSZZ Solidarność”.

 

Sporządziła:
Swietłana Sochaj