Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-102/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 lipca 2005 r.  w sprawie zatwierdzenia ceny nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Bartkowo.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-102/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 lipca 2005 r.

 w sprawie zatwierdzenia ceny nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Bartkowo.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr  62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055  i Nr 116, poz. 1203) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam cenę nabycia na mienie gminne od Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Gryfinie, nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem działki 156/1 o powierzchni 0,0063 ha, położonej w obrębie Bartkowo, w kwocie 19.500 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie:

Uchwałą nr XXXVI/461/05 z dnia 25 maja 2005 r. Rada Miejska w Gryfinie wyraziła zgodę na odpłatne nabycie na mienie gminne od Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Gryfinie, nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Bartkowo, obejmującej użytkowanie wieczyste działki gruntu nr 156/1  o powierzchni 0,0063 ha i budynek handlowy (sklep), z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

Wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego działającego na zlecenie Gminy wynosi 19.500 zł.
Gmina zaproponowała Spółdzielni nabycie nieruchomości za tę kwotę a Spółdzielnia na powyższe wyraziła zgodę.

 

Sporządziła:
K.Lamperska