Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-152/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-152/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 listopada 2005r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 128 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64 poz. 565) oraz § 16 pkt. 1 uchwały Nr XXIX/398/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu nr 0151-143/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 października 2005r. dokonuje się następujących zmian:

  1. w § 2 uchyla się zapis: dział 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego", paragraf 2920 "Subwencje ogólne z budżetu" w kwocie 12.838zł,
  2. w § 4 uchyla się zapis: dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdział 85407 "Placówki wychowania pozaszkolnego", paragraf 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 12.838zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Eugeniusz Kuduk
Z-ca Burmistrza

 

UZASADNIENIE

W obecnym stanie prawnym organowi wykonawczemu nie przysługuje prawo do zwiększenia ogólnych kwot wydatków budżetu, tworzenia rezerw budżetowych, jak również wprowadzania do budżetu środków pochodzących z subwencji ogólnej.

Sporządziła:
Jolanta Staruk