Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-155/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zwolnienia części nieruchomości z obciążenia hipoteką.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-155/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 28 listopada 2005 r.

w sprawie zwolnienia części nieruchomości z obciążenia hipoteką

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. i Nr 116, poz. 1203;  z 2005 Nr 172, poz. 1441 ) oraz art. 90 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece ( Dz. U. z 2001r. Nr 124, poz. 1361, Nr 125, poz. 1368; z 2002 r. Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 42, poz. 363; z 2004. Nr 172, poz.1804) oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyrażam zgodę na zwolnienie części nieruchomości stanowiącej działkę nr 163/3 o powierzchni 0,0906 ha, położonej w Gryfinie w obrębie nr 1, stanowiącej własność osób fizycznych, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00006798/8, z obciążenia hipoteką umowną zwykłą ustanowioną na rzecz Gminy Gryfino jako zabezpieczenie należności z tytułu opłaty adiacenckiej ustalonej w związku z podziałem nieruchomości.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Decyzją nr BWG.2013-1/39/2005 z dnia 29.04.2005 ustalono dla Anny  i Grzegorza Hiszpańskich opłatę adiacencką z tyłu wzrostu wartości nieruchomości oznaczonej numerem działki 163, położonej w Gryfinie w obrębie nr 1, w związku  z jej podziałem.
Na wniosek właścicieli ustalona opłata została rozłożona na 10 rat rocznych w wysokości 627 zł każda, termin płatności pierwszej raty ustalony został do dnia 22 sierpnia 2005 r. a pozostałych rat - do 20.05. każdego roku kalendarzowego. Pozostała do spłaty należność podlegała zabezpieczeniu poprzez wpisanie w księdze wieczystej urządzonej dla przedmiotowej nieruchomości, hipoteki w kwocie 5.643 zł wraz z oprocentowaniem.
Obecnie hipoteka obciąża nieruchomość obejmującą dwie działki budowlane  nr 163/3 i 163/4. W związku z zamiarem zbycia działki nr 163/3 właściciele wystąpili  z wnioskiem o zwolnienie działki z obciążenia hipoteką.
Wniosek taki jest zasadny w świetle przepisów art. 90 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
W związku z tym, że w przypadku zbycia działki 163/3 w księdze wieczystej pozostanie działka nr 163/4, której wartość ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego dla potrzeb opłaty adiacenckiej, określona została na kwotę 20.800 zł., a więc wartość znacznie przewyższającą kwotę hipoteki - zwolnienie z obciążenia działki nr 163/3 jest uzasadnione.

 

Sporządziła:
K.Lamperska