Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-148/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 listopada 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-148/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 16 listopada 2005r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64 poz. 565) oraz § 16 pkt. 1 uchwały Nr XXIX/398/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 26.200 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
758     Różne rozliczenia 26.200
75818   Rezerwy ogólne i celowe 26.200
4810 Rezerwy 26.200

OGÓŁEM

26.200

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 26.200 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
851     Ochrona zdrowia 26.200
85195   Pozostała działalność 26.200
4300 Zakup usług pozostałych 26.200

OGÓŁEM

26.200

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 

Eugeniusz Kuduk 
Z-ca Burmistrza

 

U Z A S A D N I E N I E

Środki będą przeznaczone na badania mammograficzne (6.500 zł) oraz na opracowanie w języku polskim wniosku o dofinansowanie do Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego obejmującego realizację „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych w gminie Gryfino” (19.700 zł), w szczegółowości:

  • sporządzanie wniosku o dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
  • sporządzenie Studium Wykonalności zgodnie z wymaganiami programu,
  • doradztwo w zakresie możliwości zaliczenia nakładów w tzw. koszty kwalifikowalne.

 

Sporządził:
Piotr Romanicz