Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-35/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniające zarządzenie Nr 0151-39/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie określenia zasad i sposobu udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłaty za jej udostępnianie.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-35/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 lutego 2005 r.
 

zmieniające zarządzenie Nr 0151-39/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie określenia zasad i sposobu udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłaty za jej udostępnianie

Na podstawie art.15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198; z 2002 r. Nr 153 poz. 1271; z 2004 r. Nr 240 poz.2407) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0151- 39/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 15 marca 2004r. w sprawie określenia zasad i sposobu udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłaty za jej udostępnianie wprowadza się następujące zmiany:

  1. W § 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
    „ 4. Z opłat, o których mowa w ust. 2 zwalnia się realizację wniosku radnego Rady Miejskiej w Gryfinie, jeżeli wniosek dotyczy sprawy związanej z wykonywaniem mandatu.”
  2. § 4 otrzymuje brzmienie:
    „ § 4. Odpowiedzialność za udostępnienie informacji publicznej ponoszą kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu.”;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Dotychczas obowiązujące zarządzenie Nr 0151-39/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 17 marca 2004r.dotyczące udostępniania informacji publicznej nie regulowało kwestii udostępniania informacji publicznej radnym Rady Miejskiej w Gryfinie.

Sporządziła:
Krystyna Więch